Healthcare in Calicut

  • District : Calicut
  • Categories : Healthcare
1549 listing(s) found
Vasan Eye Care Mavoor road, Calicut
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Eye Clinic

Ayush Kameeya Medical College, Calicut
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Closed
ആധുനിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ രോഗങ്ങളിലേക്കും മന: സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു.പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വാർദ്ധക്യസഹജമായി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഇന്ന് യൗവനത്തിലും ബാല്യത്തിലും മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രഷർ, ഷുഗർ, അമിതവണ്ണം, നടുവേദന, മലബന്ധം, സയാറ്റിക്ക, സ്പോണ്ടിലൈറ്റീസ് തുടങ്ങി നിരവധി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന... ്നു. Ayush Kameeya (ആയുഷ്കാമീയ) എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാവുന്നു? മരുന്നുകള്‍ക്കപ്പുറം മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് ശരീരത്തെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വിശ്രമസങ്കേതമാണ് ഇവിടം. തലച്ചോറിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും വീണ്ടെടുക്കുന്നു.ജീവിതത്തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ഏതാനും ദിവസം ഈ പ്രശാന്ത ലോകത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കണ്ടെത്താം Services പാരമ്പര്യ വിധിപ്രകാരമുള്ള ഉഴിച്ചിൽ – ശരീരഭാഗങ്ങൾ തമ്മി+ More

Ashly Ayur Omassery, Calicut
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Medicine and cosmetics Distributor Ashly Ayur in Omasseri, Kozhikode is a top company in the category Cosmetic Wholesalers, also known for Health Care Product . Established in the year 2019, Ashly Ayur in Omasseri, Kozhikode is a top player in the category Cosmetic Wholesalers in the Kozhikode. This well-known establishment acts as a one... -stop destination servicing customers both local and from other parts of Kozhikode. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common v+ More

Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Closed
Homeopathic Hospital. Doctor's Consultation, Medicines and Treatment.

Dr Saits Homeopathy East Nadakavu, Calicut
Basic
The First Private Homeopathic Hospital with IP Facility.

Eforea Thondayad Bypass, Calicut
Basic
Ayurvedic Wellness spa massage centre for men in calicut. Relax and renew , celebrate your special day with a spa day.

Dr Wasim's Homoeo Care Vellimadukunnu, Calicut
Basic
Dr Wasim's Homoeo Care provides specialised homoeopathic treatments for various ailments like allergy, asthma,adenoids, arthritis, acidity,migraine, tonsillitis, sinusitis, thyroid complaints,hairloss, dandruff, learning disability,gastric complaints,piles, gynecological complaints like PCOS, fibroids,life style diseases like BP, dia... betes,joint complaints etc. Our medical team is headed by Dr Wasim Shanab AM who is in the field of homoeopathy since last 20 years This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of custom+ More

2-Day Intensive Workshop on *THERAPEUTIC PLAY TECHNIQUES* (Play Therapy ) Very much useful for Child Counseling & Therapy *Who can attend ?* Teachers Trainers Therapists Parents Nursary teachers Primary teachers People who are working with children etc Faculty: *Dr. Sherin P Antony* (Director. Psycho Diagnostics & ... Child Psychotherapy, Bangalore, Clinical Psychologist(CRP No. A28927). Trained at NIMHANS. Playtherapy trainee under PTUK & PTI. One of the Directors of TRI, Bangalore+ More

Basic
V K Specialty Homeo Care is situated in Arakkinar, quality homeo treatment through VK Specialty Care

Physiotherapy clinic in India, that has been treating clients with exemplary success . Our reputation for positive results has helped us build strong links

Today ( 09:30 AM To 08:00 PM ) Closed
We offer you the best available treatment solutions for your teeth related problems at very affordable and reasonable costs.

Today ( 09:30 AM To 06:00 PM ) Closed
KAIR SPEECH AND HEARING CENTRE Calicut & Ramanattukara is one of the most reputed Hearing aid center's in North Kerala dealing with the products and service of companies like Siemens, Phonak, Unitron,Starkey,Bernafon,Rexton,Danavox,KELTRON. We do hearing tests, Hearing aid fitting, Ear Moulds, Ear protective devices for vario... us needs ,Tinnitus Management, Speech therapy, Management of Learning disability in Children.+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
We are providing well trained Home Nurses for bedridden, old ages, delivery cases & baby care...well trained nurses

Spice Nutrition Mavoor road, Calicut
Today ( 10:00 AM To 08:00 PM ) Closed
Best Nutrition Suppliment in Calicut. Buy Original Be Original. Genuine Nutrition Products Indian and Imported.

Today ( 09:00 AM To 09:00 PM ) Closed
We supply BIomedical accessories, Medical Accessories, Medical Supplies, Medical Equipments & Spares, Laboratory setup

Today ( 09:00 AM To 07:30 PM ) Closed
Authorised Dealers of Himalaya Herbal Healthcare Products

Today ( 10:30 AM To 05:00 PM ) Closed
Unani Medicals,Healthcare Services,Medicines Sales

S.K. Agencies East Kottaparambu, Calicut
Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Dealers and Distributors of amruthanjan Health care Ltd & Cryptm Ruby confectionery Products

Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
We are selling all type of English medicines at affordable prices. customer can get most of the medicine at a discounted rate. we are offering 08 to 14 % Discount on all kind of English medicines

Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Closed
Unicure Unani Hospital established in 2007. Object to provide good health care by using Unani system. Therapy like Hijama, Cupping, Leach therapy etc available here. Special treatment for Allergy, Skin decreases, and Orthopedic.

Today ( 10:00 AM To 06:00 PM ) Closed
We have factory at Ahmedabad Gujarat. Searching PCD DISTRIBUTOS IN WHOLE KERALA for our 120products

Arogyam Pure Herbs Calicut City, Calicut
Ayurvedahimachal shares the millennia of ayurvedic experience of effectively treating many common and not so common ailments. Our efforts are directed for sensible approach to the simple Herbal Medicines that are immensely effective, safe and reasonable for all practical purposes. All of our Herbs are naturally grown, pure and sanctified ... by the innate healing power of nature. These all natural, herbal medicines help one to divest any acute and chronic health ailments. We guarantee authentic, real and Pure Ayurveda. Each click on this website will lead you closer to complete health, harmony and happiness. Enjoy holistic health with us.+ More

CANDLES Medical College, Calicut
Today ( 11:00 AM To 06:00 PM ) Closed
An eminent psychiatrist, CANDLES at Calicut Medical College, Kozhikode has been practicing since 2013. A recognized name in the field of psychiatry, the doctor has received a lot of appreciation for his contribution to the society. The psychiatrist can be reached at the clinic situated at mavoor road at Calicut Medical College, a renowned... neighbourhood of the city. Those new to the vicinity can locate the clinic mavoor road which is a famous landmark in the area. In all the years of practice, the psychiatrist has been involved in solving various mental disorders in children, adults as well as elderly people. It is the compassionate approach of the practitioner that makes patients feel at ease and be vocal with the doctor, allowing the doctor to gauge various symptoms for prognosis of the disorder. Learning Disability (Dyslexi+ More

PVS Hospital Palayam, Calicut
Today ( Open 24 hours ) Open Now
PVS Hospital Calicut, is committed to serve the community by providing high quality medical care to patients at an affordable price to the satisfaction of clientele and strive continuously to improve its services.

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Calicut

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Calicut provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Calicut according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Calicut offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Calicut like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Calicut have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Calicut support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Calicut provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.