Healthcare in Trivandrum

  • District : Trivandrum
  • Categories : Healthcare
1703 listing(s) found
Today ( Open 24 hours ) Open Now
ഭാരതീയ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആയുർവേദം തികച്ചും ജനകീയമായ ഒരു ചികിത്സാശാസ്ത്രമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ ത്രിദോഷസിദ്ധാന്താടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എന്ത്- എന്തുകൊണ്ട് -എങ്ങനെ എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെയുള്ള ജീവിതസാഹചര്യവും, ആഹാരശീലവും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ മാത്രമേ സ്വസ്ഥമായ മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും നിലനിർത്തുന്നതിന് കഴിയുകയുള്... ളു ജീവശരീരങ്ങളെയും പ്രകൃതിയേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നിലനർത്തുന്നതും വായുവാണ്. ഇത് ആയുർവേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം . മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഓരോ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനാധാരമായി വായുവിന് പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിന് മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിന് ഓരോ പേരുകള്‍ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാ:– കത്രീന, റീത്ത, സയാന, ഇസബെൽ, മരിയ, ഓഖി, ഫേനി, വായു, മഹ, ബുൾബുൾ എന്നിങ്ങനെ. ആയൂർവേദശാസ്ത്രത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായ വാത പിത്ത കഫങ്ങളെ ക+ More

DEALING WITH WELCARE AND AVONE AND EXCELL BRAND, UP TO 30 TO 35 Xmas, NEW YEAR OFFER. HEALTH EQUIPMENTS SALE AND SERVICE.

Navajeevan Naturopathy Hospital Kesavadasapuram, Trivandrum
Today ( Open 24 hours ) Open Now
The human body is a wonderful machine which can heal itself. Nature cure is the treatment which enables the human body to natural methods of treatment and cure disease and also the means of maintaining good health Nature cure is a constructive method of treatment which aims the removing the basic cause of disease through the rational use ... of the elements freely available in nature. It is not only a system of healing but also a way as life nature is a excellent healing agent such as air, earth, water and sun. The nature cure system aims at the readjustment of the human system from abnormal to normal condition. Naturopathy is a system of working towards the cure of diseases without using medicines. Naturopath is a health practitioner who applies natural therapies. Nature cure is a way as life it is pure and drugless science. But a + More

Aravind Medicals Neyyattinkara, Trivandrum
Today ( Holiday ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Trivandrum. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment... garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you + More

Today ( Holiday ) Closed

Today ( Holiday ) Closed
Medical Information Portals - Detailed Information about Doctors & Hospitals in Kerala., India's leading ... Dr. PRASANTH PRASAD-M.B.B.S, M.D [General Medicine] ... Present consulting

Today ( Holiday ) Closed
Dr. Ganesh M (Professor Of Surgery Medical College) - General Surgery Designation : Additional Professor; Qualification : MS; Experience : 4 Year-4 ...

Care & Cure Kaimanam, Trivandrum
Today ( Holiday ) Closed
Home Health Care Service Doctors’ Visits Nursing Services Dentists’ Visits Medical Tests: Blood, Urine Etc. Physiotherapy and Rehabilitation Pain and Palliative Care t Medical Equipment Medical Care After a Hospital Admission Care For Senior Citizens and Elderly Persons Care For Chronic Illnesses (Long Term Illnesses): Dia... betes, Stroke Etc. Available here.+ More

Today ( Holiday ) Closed
Technovalley Dental Care & Orthodontic Clinic in Tc 22/83, Vjra A26, Thiruvananthapuram holds immense popularity in the city for being a dental facility equipped with advanced dental equipment for better treatment of patients. Right from regular dental check-ups and cleaning to more serious dental procedures, this dentist ensures ever... y single issue is tackled with care and in a way that the patient feels at ease. There is a waiting area and a dedicated consultation area which ensures the patients feel at ease. Apart from the tooth and gum issues, the suggestions given by the dentist for maintaining proper dental health prove to be quite effective. Post-treatment care and prevention are given equal importance as that given to the procedures. The dentist offers medical services like Dental Examination to name a few.+ More

Sastha Denatal Clinic sasthamangalam, Trivandrum
Today ( Holiday ) Closed
** Dentists ** Maxillofacial Surgeon Doctors ** Paedodontist Doctors ** Tooth Coloured Filling Services

Geetha Hospital sasthamangalam, Trivandrum
Today ( Open 24 hours ) Open Now
Thiruvananthapuram, Geetha Hospital is a recognized name in patient care. They are one of the well-known Dermatologists in Kanjirampara. Backed with a vision to offer the best in patient care and equipped with technologically advanced healthcare facilities, they are one of the upcoming names in the healthcare industry. Located in , this h... ospital is easily accessible by various means of transport. A team of well-trained medical staff, non-medical staff and experienced clinical technicians work round-the-clock to offer various services . Their professional services make them a sought after Dermatologists in Thiruvananthapuram. A team of doctors on board, including specialists are equipped with the knowledge and expertise for handling various types of medical cases.+ More

Ayur Avani Ayurveda Hospital Neyyattinkara, Trivandrum
Today ( Open 24 hours ) Open Now
* Migraine Treatment * Psoriasis Treatment * Body Massage Skin Treatment * Allergy Treatment * Skin Tag Treatment * Back Pain Treatment Body Massage Centres Hospitals Massage Centres For Men Ayurvedic Hospitals Ayurvedic Body Massage Centres Clinics Ayurvedic Treatment Centres Ayurvedic Treatment Centres For Panchakar... ma Kerala Body Massage Centres For Men Doctors For Varicose Veins Treatment+ More

Today ( Holiday ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Trivandrum. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment... garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you + More

Dew Clinic Kowdiar, Trivandrum
Today ( Holiday ) Closed
Diabetes Mellitus Diabetic Foot Management Diabetes In Pregnancy Endocrinology Obesity Thyroid Bone Disorder

Neuberg @ Home Trivandrum City, Trivandrum
Today ( 09:00 AM To 05:00 PM ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Trivandrum. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment... garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you + More

Today ( 07:00 AM To 11:00 AM ) Closed
* Weight Management * Healthy Active Lifestyle * full Body Cleansing * Nutrition For * Engery & Fitness * Bone & Joint Health * Digestive Health * Children's Health * Heart Health * Women's Health

Today ( Holiday ) Closed
A multi specialty traditional Kerala special Ayurveda hospital started as a Marma specialty panchakarma hospital, now expanded into a scientifically equipped multi specialty hospital having all specialities of Ayurveda medical science.

Today ( Holiday ) Closed
Syamalam Sarva Roga Samhari are Vaidyarathanm palavelathan Syamala kumari Parambhary Vaidya Chikilsa Attingal. Our team of experienced Ayurveda Medicin.

Anugraha Medicals Thampanoor, Trivandrum
Today ( Holiday ) Closed
we are sales All type of allopathic, ayurvedic medicine and cosmetic items #glumeter# surgical items # veterinary medicine.

Today ( Holiday ) Closed
Ayurveda And Panchakarma Center Is Situated In The Peaceful And Beautiful Location. India. This Place Is The Most Sought After Tourist And Holiday Destination Amongst Foreigners And Indian Tourists. Traditional Ayurveda It Is Based On The Spiritual Ayurveda. Also Called As Old Classic Ayurveda. Unlike, Modern Ayurveda Which Focuses On... The Symptomatic Approach Of Treatment Traditional Ayurveda Treats The Root Cause Of The Illness.+ More

Today ( 09:00 AM To 09:00 PM ) Closed
* Hearing Aid Dealers-Siemens * Hearing Aid Dealers-Elkon * Digital Hearing Aid Dealers-Siemens * Pocket Hearing Aid Dealers * Hearing Aid Repair & Services * Digital Hearing Aid Dealers * Hearing Aid Dealers * Hearing Aid Distributors

Today ( Holiday ) Closed
00Dr Jain Lal Medical Centre For Homeopathic Resech. Res : Thejass , Elakamon p o, Varkala Cons>hrs : 7.30am - 9.00am

Today ( Holiday ) Closed
Bringing about incredible improvement in the lifestyle of patients is Punarjani Physiotherapy Centre at Attingal, Thiruvananthapuram. A physiotherapist, the practitioner has been practicing since 2013. The clinic is located at a prominent location in the city at Palace Road in Attingal. Though situated in a notable neighbourhood, those ne... w to the location can easily spot the clinic as it stands Palace Road, an eminent landmark in the vicinity. With regards to commuting, the location is accessible by a number of modes of public transportation which make it convenient for patients to be on their way to the physiotherapist's clinic .+ More

Today ( Holiday ) Closed
Optimum Dental Care Center Has Been Providing Professional, Friendly Dental Care For Over 30 Years In The Orange Park, Fl Area. We Also Provide General, Family, Cosmetic Dentistry, Orthodontics, Implants, And More. Products * Dentures * Implants Specialties * Cosmetic Dentistry * Family Dentistry Services * Cosmetic Dentistr... y * General Dentistry * Orthodontics * Sleep Apnea * Teeth Whitening Brands * Fast Braces * Invisalign * Zoom+ More

Today ( Holiday ) Closed
Ayurveda is the soul and essence of Ayurvedic Village, which has been dedicatedly serving people for more than 20 years. The centre has rightfully earned the reputation of being one of the best Ayurvedic treatments centers in India. We have a wide range of Ayurvedic Panchakarma treatments, i.e poorva karma, pradhana karma and pashat karma... . Poorva karma includes snehanam, swedanam and different kinds of therapeutic massages like potali swedan, etc. Vamanam, virechanam, vasti, nasyam and rakta moksha as pradhana karma (Panchakarma). Ahara, Vihara, proper rest and rasayan chikitsa are pashat karma. Also, we offer special Kerala chikitsa like pizhichil, uzichil, navarakizhi, shirodhara, shirovasti, etc. All the Ayurvedic treatments protocols focusing on specific illness like neurological, musculo-skeletal, respiratory, cardiologica+ More

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Trivandrum

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Trivandrum provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Trivandrum according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Trivandrum offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Trivandrum like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Trivandrum have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Trivandrum support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Trivandrum provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.