Healthcare in Thrissur

  • District : Thrissur
  • Categories : Healthcare
1708 listing(s) found
Sidhavaidyasramam Koorkenchery, Thrissur
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
ആയുർവ്വേദത്തിൽ 70 വർഷത്തെ വൈദ്യപാരമ്പര്യമുള്ള സിദ്ധവൈദ്യാശ്രമത്തിന്റെ സഹോദരസ്ഥാപനം ഒക്ടോബർ 26-ാം തിയ്യതി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച വിവരം ഏവരേയും സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടേയും സുരക്ഷ നമ്മുടെ തന്നെ കൈകളിലാണ്. ഈ സുരക്ഷക്കുവേണ്ടി ചെറിയ കരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരു... ം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരുന്നുകളുടെ ഹോം ഡെലിവറി നടപ്പാക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, രോഗികൾക്കായി വിദഗ്ദ ഡോക്ടർമാരുടെ ഹോം കൺസൾട്ടേഷൻ സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Dr. P.P.N. Bhattathiri M.S.A.M. Asst. Director (Rtd.) (C.C.R.A.S. Govt. of India) Mon, Tue, Fri 3.30pm - 6.30pm Dr. Thejus Therayil B.A.M.S. MSc (Yoga) Consultant Physician Wed, Thu, Sat 3.30pm - 6.30pm Dr. Sruthi Thejus B.A.M.S. Dietetics & Nutrition Wom+ More

Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Mypharma Laboratories came into existence with just few products on 12-12-2012.In short span of time, we have crossed several milestones to emerge as a leading pharma company in Derma segment. Today “HairFaire”,the flagship brand of the company is one of the largest selling Biotin combination ranges in Kerala and is a testimony to repose ... the confidence by the medical fraternity in Mypharma Laboratories – A feat made possible by the relentless pursuit for new launch. Over the years, Mypharma Laboratories has evolved into a knowledge driven company with a multi-product portfolio and is fast becoming a market leader in the pharmaceutical industry. We make constant effort to improve upon our products in tune with the developments in the pharmaceutical sector. In star products, the mega brands like Hairfaire,Mysunguard,Myketo lotion + More

Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( 11:00 AM To 07:30 PM ) Closed
About Dr. Sheby francis Had completed his graduation in Vaidya Rathnam Ayurveda College, Ollur,Thaikattussery since 1996 to 2002. Completed his Panchakarma training for bone & joint at coimbatore since 2007. He had worked as a consultant physician at City Hospital Kochi since 2003 to 2005. He is also specialized in Single Drug Therap... y (Ottamooli). He had worked at Thrissur Heart Hospital Ayurveda division from 2003 to 2008. Deciple & training from Padmasree late Vaidyabhooshan K.Ragavan Thirimulpad from 1998 to 2008. He is also get (local) single dry therapy training from vaidyan K.Rama Krishnan about allergy & sinusitis. Dr. Sheby Francis's Mareena Panchakarma back pain clinic is founded by very renowned ayurvedic family in Kerala having a tradition of more than 50 years. Experience the close to nature and + More

People Care Medicals Wadakkanchery, Thrissur
Basic
Today ( 09:00 AM To 09:30 PM ) Closed
Your health and wellness is our top priority. We deliver you high-quality medicine and cosmetics items to consumers with low prices in the industry. Our expert clinical team will take care of your prescription order and will help you live healthier always.

Basic
Today ( 10:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Hi-Tech scientific - a young dynamic firm, serving scientific community for the last two decades - We Supplies Laboratory Chemicals, Speciality Chemicals, Imported Chemicals , Filtration products, Laborarory Glass wares, Plastic wares, Disposables, Clinical Diagnostics Reagents and Laboratory Equipments for Hospitals and Educational In... stitutions. Perfecxa Digital Thermometer (2 Year Warranty) Diaba Scan Pro Glucometer+25Strip (Lifetime Warranty) Perfecxa Digital Weighing Scale Perfecxa Compressor Nebulizer(3Years Warranty) Perfecxa Upper Arm Blood Pressure Monitor (1Year Warranty)+ More

Today ( 08:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Darshitha Ayurveda Hospital is renowned for its warm environment, peaceful atmosphere and quality treatment. Darshitha ayurveda hospital launched in early 2019 operates as a one-stop destination serving customers either nearby and from outside. Customer satisfaction is their ultimate focus which helps them keep growing day by day.They&#... 039;ve had a firm foot hold in the medical industry by the excellent service DAH delivers.The staff at this establishment are well skilled, courteous and happy to answer you with each and every service+ More

MANJILAS MEDICALS Paravattani, Thrissur
Basic
Today ( 07:30 AM To 10:00 PM ) Closed
We deal: Allopathic medicine Veterinary medicine Pet foods Baby care products Baby foods Cosmetics,surgicalsetc.. Snake bite injection-"anti snake venom serum"-available. H1N1 antiviral medicine Oseltamivir available.

Today ( 09:30 AM To 06:00 PM ) Closed
Best Physiocare is a well-established Physiotherapy clinic in India, that has been treating clients with exemplary success for over 20 years. Each of our physio and complementary therapists has at least 8 years of experience in their field. Our reputation for positive results has helped us build strong links with local GP and hospital ser... vices. We always work closely with them in order to provide a comprehensive package of care. Along with our consistency, the professional, dynamic and caring service we offer is the reason so many people have consulted our team. We also work closely with all the major health insurance companies, ensuring you can reclaim the cost of your physiotherapy treatment where possible. Best Physiocare Physiotherapy is located in North Paravur ,Ernakulam, Kerala, just 20 km from Nedumbassery Interna+ More

True Fitness & Sports Shornur Road, Thrissur
Today ( 09:30 AM To 07:00 PM ) Closed
Gym equipments and play equipments items. The Complete equipments for fitness, quality and modern fitness equipments, treadmill, Fitness Accessories

Asian Poly Clinic Varandarappilly, Thrissur
Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Health Checkup, Fever Treatment, General Illness, Treatment For Piles, Skin Disease Treatment, Skin Disorders Treatment, Thyroid Disorder Treatment

RMCO Fitness Academy Thrissur Town, Thrissur
Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Fitness Academy. The Complete equipments for fitness, quality and modern fitness equipments, treadmill, Fitness Accessories

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
ARMC was founded in June 2009 by establishing its first ever day care fertility centre at Kozhikode, Kerala, India. IVF-ICSI has been a part of the services provided by this centre since its conception. As Managing director of ARMC IVF group of Fertility centers, Dr.K.U.Kunjimoideen leads the team of doctors, scientists, nurses and admini... stration staff that are dedicated to ensuring that all couples are given the very best chance of achieving a pregnancy. As leaders in the field of reproductive medicine, our doctors offer the most advanced treatments available in a warm, friendly atmosphere. Because we understand that each of our couples is facing their own unique issues and challenges, we strive to provide compassionate care that is customized to their needs and goals. We provide a wide range of treatment options including Int+ More

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Macare Diagnostic center Kaipamangalam, Thrissur
Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical & Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical& Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

MA care Diagnostics Center Peringottukara, Thrissur
Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical& Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Clinical& Medical Laboratory. Clinical Laboratory testing of Blood, Urine, Sputum, Stool and all other body Fluids

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Thrissur

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Thrissur provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Thrissur according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Thrissur offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Thrissur like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Thrissur have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Thrissur support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Thrissur provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.