Yoga Centers in Kottayam

  • District : Kottayam
  • Subcategories : Yoga Centers
46 listing(s) found
Basic
Today ( 06:00 AM To 08:00 PM ) Closed
ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഏതു പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ  എല്ലാവര്ക്കും വീട്ടിലിരുന്നു അവരവരുടെ സമയക്രമത്തിൽ ഓൺലൈനായി (ലൈവ് ,റെക്കോർഡഡ്) യോഗ ചെയ്യുവാൻ സാധന പഥം യോഗ അവസരം ഒരുക്കുന്നു. സാധന പഥം യോഗയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രേത്യേകതകൾ 1.ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് (ലൈവ് , റെക്കോർഡഡ് ) 2.രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കു... രെജിസ്ട്രേഷനൊപ്പം യോഗയുടെ  പ്രാഥമിക ഘട്ടം കൃത്യമായി മനസിലാക്കുന്നതിനായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന 43 ക്ലാസുകൾ. 3.വളരെ മിതമായ ദക്ഷിണ 4. ഏതു പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഉപയോഗപ്രദം ആകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം 5. അംഗീകൃത പരിശീലകൻ 6. ലോകത്തു എവിടെനിന്നും ഇന്റർനെറ്റ് സഹായത്താൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം 7. ഓൺലൈൻ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് 8. സൗജന്യ  കൺസൾട്ടേഷൻ 9. ക്ലാസുകൾ പ്രവൃത്തിദിനത്തിൽ മാത്രം 10.  ക്ലാസുകൾ സമ്മാന രൂപത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നൽകുന്നത+ More

Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Closed
25 വർഷത്തെ സേവനപാരമ്പര്യം മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ വിനോദ് ജിംനേഷ്യം കാരാപ്പുഴ ക്ലാസ്സുകൾ കളരിപ്പയറ്റ് കരാട്ടെ യോഗാ കുങ്ഫു സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് കോഴ്സ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കളരി പാരമ്പര്യ മർമ്മതിരുമ്മുചികിത്സകളും സുധീന്ദ്രനാഥ് ഗുരുക്കൾ 9387607141

Nithyayogasadhana Sastri Road, Kottayam
Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Yoga class and yoga therapy - Traditional yoga for promotion of positive health, happiness & harmony. Classes leading by swami Vivekananda Yoga Vidhyapeedom Yogasadhak K. Sankaran

Today ( 09:00 AM To 05:00 PM ) Closed
Yoga & Meditation Training. 1. എന്താണ് രാജയോഗ ധ്യാനം തന്നെ ആത്മാവാണെന്ന് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് പരമപിതാപരമാത്മവിനെ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സംബന്ധത്തിന്‍റെയും ആധാരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന, ആ സ്മൃതിയിൽ ലയിക്കുന്ന പ്രകൃയയാണ് രാജയോഗം 2. ഒരു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഏഴു ദിവസത്തെ പരിശീലനം 3. ഫീസ് ? സംപൂർണ്ണ സൗജന്യം 4. ആർക്കെല്ലാം അഭ്യസിക്കാം ? ജാ... തിമത, പ്രായ ഭേദമെന്യേ ഏവർക്കും സ്വാഗതം 5. സമയം എല്ലാ തിങ്കളും വെള്ളിയും പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. Sessions of Rajayoga * Self Discovery / Celebrating Silence/ Healing Mind & Body/ Law of Karma/ Harmonious Relationship/ Effective Problem Solving/ Awareness of Supreme Soul (GOD) & Living Values. BENEFITS OF RAJAYOGA Freedom from Depression & Addiction/ Conquering Anger & Lazines/ Developing Memmory Power, Concentration & Grasping Power/ Efficiency I+ More

Today ( 09:00 AM To 08:00 PM ) Closed
Kungfu &Yoga,Martial Arts Training, Chinese Martial Arts Training & Self Disciplined Training Service Provider

Today ( 05:30 AM To 08:00 PM ) Closed
Santhi Yoga International Foundation(SYIF) is a unit of Santhi Yoga Charitable Society.The institution focuses on promoting and propagating yoga at national and international levels by developing a team of well equipped, disciplined and dedicated yoga teachers. Apart from undertaking various courses in yoga and other allied subjects, w... e are also undertaking many humanitarian and charitable activities such as imparting free and special yoga training for the differently abled.+ More

Aim International Changanassery, Kottayam
Today ( 06:00 AM To 05:30 PM ) Closed
Meditation & yoga Centres

The Art Of Living Neendoor, Kottayam
Today ( 06:00 AM To 07:30 PM ) Closed
Meditation & yoga Centres

Today ( 06:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Pathanjali Pranayoga Vidyapeedom is an institution for the preservation, propagation and education of Indian Traditional knowledge systems. It is registered under Govt. of India trust act. Pathanjali is the reknowned Indian sage who was the founder of Ashtanga Yoga and a scholar of Ayurveda and Sanskrit. Pranayoga is a unique combination... of Yoga, Ayurveda and Naturolife. This institute imparts authentic education and training in Yoga, Ayurveda, Naturopathy, Vedantha and Sanskrit. We conduct short term and long term courses in these subjects for Indian and international students. Various special courses are designed to cater the needs of foreign students. Here we focus on the theoretical and practical aspects of the subjects in the traditional way, so that the students after completing the courses would be able to practise them+ More

Yoga Mundakayam, Kottayam
Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Meditation and Yoga

Today ( 09:00 AM To 07:30 PM ) Closed
Yoga and Kungfoo Training Center

TEL Yoga Centre Changanassery, Kottayam
Today ( 07:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Beauty Clinic & Yoga Centre

Lotus Yoga Centre Changanassery, Kottayam
Today ( 07:00 AM To 07:00 PM ) Closed
Yoga Centre

Today ( 07:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Holistic & Healing Centre, Yoga Reiki Healing, Massaging

Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Closed
Meditation and Yoga

Ayurveda Medical Officer Poovanthuruthu, Kottayam
Today ( 09:30 AM To 07:00 PM ) Closed
Meditation and Yoga

Today ( 06:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Yoga Classes.............

Today ( 06:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Ministry of Human Resource Development Certified six months Yoga course. Morning class from 5.00 am to 6.00 am and evening class from 3.30 pm to 4.30 pm. Yoga therapy also be treated here.

Punarjani Study Centre Pulickal Kavala, Kottayam
Today ( 07:00 AM To 07:00 PM ) Closed
Yoga Class

Kung - Fu & Yoga Meenadom, Kottayam
Today ( 09:30 AM To 07:00 PM ) Closed
Self defence Courses Speciality for ladies

Today ( 09:00 AM To 08:00 PM ) Closed
Athreya Ayurvedic Resort is located perfectly in the midst of green paddy fields and swaying palms in an ideal location surrounded by an ayurvedic garden and scenic backwaters. We are 5 km away from Kottayam town towards Trivandrum in Kerala. The resort is built with traditional wood put together in an ethnic framework which is not onl... y unusual but a form of ancient style which is truly a feast for the eyes. Our welcome block at the entrance which houses the reception, administration and all consultation matters is mainly constructed using wood in the olden style with single stone and wooden pillars along with a 'thulasi thara'. We offer our guests the privilege to relax in the visitors lounge and breathe in the naturally fresh air. Our guests are given the opportunity to have private consultations with our doctors+ More

Today ( 09:00 AM To 07:30 PM ) Closed
Ragayoga Coaching free class

Yoga Centre Karukachal, Kottayam
Today ( 06:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Yoga Classes and Training Centre. New Classes Starts from Every Sunday.

Yoga- Oritho-PathyHome Thalayolaparambu, Kottayam
Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Ayurvedics Medicines and treatment, and yoga teaching classes , meditations classes, Oritho pathy training centre

Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Ayurvedics Medicines and treatment, and yoga teaching classes , meditations classes, training centre

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Kottayam

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Kottayam provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Kottayam according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Kottayam offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Kottayam like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Kottayam have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Kottayam support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Kottayam provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.