Family & Marriage Counselling in Kollam

  • District : Kollam
  • Subcategories : Family & Marriage counselling
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് & കൗൺസലിംഗ് മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപബോധമനസിന്‌ ശാസ്ത്രീയ ഹിപ്നോട്ടിക് ചികിത്സ. എല്ലാവിധ മാനസികസംഘർഷങ്ങൾ, മനോദൗർബല്യങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, അപകർഷത, ദേഷ്യം, വിഷാദം, പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ, ദാമ്പത്യലൈംഗികമാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരികരോഗങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, മനോലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്... മരുന്നില്ലാത്ത ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ്. ഏകാഗ്രതയ്ക്കും ആകർഷകവ്യക്തിത്വത്തിനും ഓട്ടോഹിപ്നോസജക്ഷൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് ൽ 27 വർഷത്തെ പരിചയസമ്പന്നത. മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ചു വരിക. ബിസിനസ് വിജയത്തിന് മോട്ടിവേഷൻ റിലാക്സേഷൻ തെറപ്പി മെഡിറ്റേഷൻ ഹിപ്നോസജക്ഷൻ ai Chi മെഡിറ്റേഷൻ കൊല്ലം പരവൂരിൽ Tai Chi മെഡിറ്റേഷൻ - sports moving meditation - പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിളിക്കൂ 9747443755. ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ 25 ദിവസം. വൈകുംന്നേരം 4.45 മണിമുതൽ 5.45 മണിവരെ.+ More

Today ( 09:30 AM To 05:00 PM ) Open Now
Each client is provided with an initial assessment. We will develop a treatment plan together to ensure the client's counseling needs are met. Collaborative, goal-oriented psychotherapy including cognitive behavioral therapy (CBT) and dialectical behavioral therapy (DBT) for concerns like anxiety, depression, anger, stress, and othe... r related adjustment problems.+ More

G. T Transformation Thangassery, Kollam
Basic
G T Rajan is a certified Mind Trainer, Psychologist, NLP Practitioner and Success coach. He has 2 Masters Degrees in Psychology (M.Sc.), and Business Management (MBA) followed with a DTM, (Distinguished Toastmaster), the highest education award given by Toastmasters International, USA in leadership and public speaking. He has been a toast... master for 14 years now. He is also a certified professional purchasing manager & consultant by American Purchasing Society, USA. He holds 26 years experience in the field of international procurement & logistics, teaching, public speaking & training. Also he holds 2 diplomas, Dip in Professional Secretary and Dip in Computer Programming. He is a passionate life coach , motivational speaker , mind power trainer, a personal development expert and motivational teacher. He has been a+ More

Today ( 09:00 AM To 05:30 PM ) Open Now
In your difficult times, a proficient counselor can give the necessary advice and approach for providing you the relief from work related stress, relationship hitches, substance addiction and serious mental health disorders. Our counselors in livinginwellbeing under the supervision of Dr. Purushothaman, who is an illustrious psychologi... st from India provide positive guidance and suggest the best treatment or course of action to help the patient rise against the traumatic events and rough patches in life through free online counseling services. Fear And Phobia Any type of phobia and fear can be eradicated with one session. In rare cases a second session may be needed. The usual session takes only 30 to 45 minutes + 15 minutes of introduction. Since the starting of this practice from 2007 on-wards more than 10,000 persons + More

Today ( 05:00 PM To 09:00 PM ) Closed
Dr. Khan Karicode, Consultant Psychologist and Family Counsellor Center for Counselling and Personality Development

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Open Now
Pranaah Holistic Counselling Centre in Lekshminada, Kollam has a well-equipped clinic with all the modern psychometric tools. The clinic has separate waiting and consultation areas and exclusive 60 seater Training Hall, which allow enough space for patients to wait conveniently at the clinic and ample car parking with security service. B... eing the top specialized Psychological Clinic in Kollam District having a well experienced team of Psychologists, Counselors and Social workers, We offer all kind of Psychological services. These include Counseling Service, Family Counseling, Parent Counseling, Parenting Counselling, Psychological Problems, Psychological Diagnosis, Psychometric Tests, Individual Psychotherapy among others.+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Open Now
A team of Mental Health Professionals (Psychologists, Social Workers, Trainers, Coaches) aiming to bring about a change to the society. Our goal is to make Mental Health Care accessible, but yet provide care that meets the Norms, and also to remove any stigmas arising out of dubious beliefs. We are here to help, care & empower. We ... Offer a range of services including: Psychological Therapy and Supportive Counselling Psychological Assessment and Report Writing Family and Workplace Mediation Employee Assistance Programs Academic assistance programs Relationship Management and Guidance We can help to better manage or overcome: Depression Anxiety Phobias Addictions Stress Management Eating Disorders Trauma Relationship Issues Grief & Loss Coping with Change Pain Management Workplace Injury Bullying+ More

In today’s life, each and everybody and every family in our state, country and the world are having various mental, emotional, psychological and many other problems. Do you know that in the present nuclear family setup each family member is totally miserable, confused and stressed out due to innumerable causes which occurs knowingly or ... unknowingly.Anxiety, Fear, Phobia, Anger, Violence, Vengeance, Illegal traffic, Adultery in family members, Love affairs, Broken family relationships, Trouble with children, Crime and the like issues are following us like a shadow.We are living in a Mad Mad World! Isn’t it? Yes! In this situation, somebody should be there to listen and understand your problems and should give appropriate Guidance and Support to tide over that situation. Here comes the importance of an Efficient, Qualified and+ More