Wellness in Ernakulam

  • District : Ernakulam
  • Subcategories : Wellness
24 listing(s) found
Sree Vinayaka Counselling Centre Cochin, Ernakulam
Super Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് & കൗൺസലിംഗ് മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപബോധമനസിന്‌ ശാസ്ത്രീയ ഹിപ്നോട്ടിക് ചികിത്സ. എല്ലാവിധ മാനസികസംഘർഷങ്ങൾ, മനോദൗർബല്യങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, അപകർഷത, ദേഷ്യം, വിഷാദം, പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ, ദാമ്പത്യലൈംഗികമാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരികരോഗങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, മനോലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്... മരുന്നില്ലാത്ത ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ്. ഏകാഗ്രതയ്ക്കും ആകർഷകവ്യക്തിത്വത്തിനും ഓട്ടോഹിപ്നോസജക്ഷൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് ൽ 27 വർഷത്തെ പരിചയസമ്പന്നത. മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ചു വരിക. ബിസിനസ് വിജയത്തിന് മോട്ടിവേഷൻ റിലാക്സേഷൻ തെറപ്പി മെഡിറ്റേഷൻ ഹിപ്നോസജക്ഷൻ ai Chi മെഡിറ്റേഷൻ കൊല്ലം പരവൂരിൽ Tai Chi മെഡിറ്റേഷൻ - sports moving meditation - പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിളിക്കൂ 9747443755. ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ 25 ദിവസം. വൈകുംന്നേരം 4.45 മണിമുതൽ 5.45 മണിവരെ.+ More

Keraleeya Ayurveda Samajam Maradu, Ernakulam
Super Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( Open 24 hours ) Open Now
Well trained male and female therapists carry out the treatments under the close supervision of expert doctors. The time tested Panchakarma therapy of ayurveda (Vamana, Virechana, Vasthi, Nasya & Rakthamoksha) is a major mode of treatment in the Samajam Hospital. Dhara, Pizhichil, Navarakizhi, Chavitti Uzhichil, and Marmachikitsa are ... effectively practiced in the hospital. Special treatment packages are also designed for the effective management of the present day’s lifestyle related disorders. Consultation Samajam provides consultation in the following Brain & Spine, Woman’s Health, Rheumatism, Panchakarma & Kerala Treatments, Bone & Joints, Sub-Fertility, Skin & Beauty+ More

AYUSS WELLNESS HOSPITAL Poonithura, Ernakulam
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( 08:00 AM To 08:30 PM ) Closed
In short, Ayuss Wellness Points have been designed to act as a complete Wellness Centre where people can get all information related to wellness principles and ...

Ayuria Wellness Centre Fort Kochi, Ernakulam
Today ( 10:00 AM To 06:30 PM ) Closed
At present we provide home service only. Our staff come to your house to gives a better massage for your convenience and satisfaction . Massage gives good health,blood circulation ,energy and relax from tension and stress 25% discount for family package and monthly package . We are professionals in Ayurvedic Relaxation Massage si... nce 2011 and based in Fort Cochin. We can give you Massage on personalized basis as per the place and time you prefer. head massage, face massage, body massage, pedicure, manicure and reflexology. Ayurvedic massage is more effective for diabetic patients , knee, joint & back pain. GOOD MASSAGE GIVES GOOD ENERGY.+ More

Lorem Wellness Care Panampilly Nagar, Ernakulam
Today ( Holiday ) Closed
Lorem wellness care provides occupational therapy, physiotherapy therapy, psychology, speech therapy, dietitian's services, zumba, wellness programs etc. For people of all ages. We mainly focus of 5 domains such as Child Development, Mental health, Ortho and Neuro Rehabilitation, Women's wellness and Geriatric care. We have high... ly qualified therapists and most modern equipments to provide therapy and health care.+ More

Fit Life Community Kothamangalam, Ernakulam
The effective management of food intake and nutrition are both key to good health. Smart nutrition and food choices can help prevent disease. Good nutrition also involves avoiding certain kinds of foods. We are gives free guidelines for healthy eat.

Nutricharge Kids Perumbavoor, Ernakulam
Today ( 09:00 AM To 05:00 PM ) Closed
For the first time in India a special chocolate flavored supplement for children that contains 49 nutrients. 3 type of protein, 15 vitamins, 14 minerals, fiber, 10 botanicals other macromolecules, 3 pre-pro biotics and 2 amino acids. It helps in improving brain development, boost immunity and promote growth

Body Care Perumbavoor, Ernakulam
Today ( 03:00 PM To 05:00 PM ) Closed
*Body Scanning It is carrying out an awareness drive to make people aware about the importance of having balanced Body Fat & Muscle percentage, body weight, bone density, Viseral fat, water in body, etc *Health awareness We also gives health awareness for a healthy and long living *Nutritional supplements If needed you had opp... urtunity to take Clinically Proven world class nutritional supplements+ More

FREEDOM nature clinic Palarivattom, Ernakulam
Today ( Holiday ) Closed
COLON hydrotherapy is the easiest method to expel all the dirts, impurities, Toxins like bacterias, fungus, worms, parasites,long time depositions,over growth etc from large intestine.

AVA Care Kakkanad, Ernakulam
AVA Care welcomes you to healing process practised using traditional Ayurveda guidelines – every healing program is based on the physical, psychological, social, nutritional, environmental and spiritual needs of an individual. Tailor-made treatment programs are given for every client, based on their specific requirements. These programs a... re designs by a team of specialists taking into account traditional Ayurveda practices and modern investigatory techniques. So come, indulge in a journey that heals your body, revitalizes your mind and enriches your soul.+ More

ERNAKULAM Herbalife Nutrition Centre. Kadavanthra, Ernakulam
Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Lose weight or gain weight now. Ask me how !Lose weight or gain weight now. Ask me how !

NOD365 Panampilly Nagar, Ernakulam
Weight loss can be achieved either by eating fewer calories or by burning more calories with physical activity, preferably both. Diet for weight loss Eating a high protein breakfast has been shown to reduce cravings and calorie intake throughout the day. High protein diets can reduce obsessive thoughts about food by 60% reduce desire f... or anytime munching for half, and make you full that you automatically eat 441 fewer calories per day, just by protein to your diet. (use your product name where it is suitable) When it come to weight lose, protein is the king of nutrients. NOD 365 reduce your appetite significantly Nutrition for Weight Loss Increasing energy levels are the immediate benefits of switching to a healthy diet and weight loss. Maintaining a balance in the nutrition intake will help you to keep energetic through+ More

NUTRITION CENTRE Kothamangalam, Ernakulam
Today ( Holiday ) Closed
Weight loss management with healthy & happy. Best for Body shaping, DIABETIC, cholesterol. Come & Change your life

Siva Yoga Cochin, Ernakulam
Today ( Holiday ) Closed
We offer the fastest healing methodes. It is included with jothi healings,NCRP and Qpt. Through Qpt you shall be able to experience the potential of prana.

Ayur Spa Edappally, Ernakulam
Today ( 09:00 AM To 09:00 PM ) Closed
Ayur spa provide all types of ayurveda(Abhyangam,Ayurveda massage,Shirodhara, Pada abhyangam etc.) Spa treatments(Aroma massage,Sweedish massage,Deep tissue massage,Lomi Lomi massage,Reflexology,Slimming massage etc)

Wellness Solution Kundanoor, Ernakulam
A Holistic Centre For Health & Disease, Ayurveda, Homeopathy

RCM Wellness Centre Fort Kochi, Ernakulam
Ayurveda Hospital and Research Centre, Yoga Meditation

Nucleus Lab Angamaly, Ernakulam
Nucleus Lab is a global contract manufacturer established in 2013 with an intention to provide high quality finished PharmaceuticalAyurvedic and Nutraceutical products with utmost customer satisfaction. We help our customers across the health care industry find answers to the challenges they face and improve the quality of care for their ... patients. Nucleus Lab seeks to contribute to the health and wellbeing of humanity through all of its actions, but primarily by developing, or acquiring and making available, products that enhance the body's natural ability to maintain a healthy state.+ More

Kims Wellness Chembumukku, Ernakulam
Health check up, O P clinic, Lab

Kims Padamughal, Ernakulam
Wellness Centre

Med-Cue Institute of Allied Health Sciences Palarivattom, Ernakulam
Medical Coding training for CCA, CCS, and CPC examinations in Kerala, cochin, intensive 3-month course handled by certified professionals. Great opportunity for life science graduates, nurses, medical records professionals.

Cue Fit Gym & Fitness Palarivattom, Ernakulam
7000 sq.ft gym & fitness centre MMA & Functional Training Separate dress changing rooms for Ladies & Gents with Locker facility

GRACE MARKETING COMPANY Athani, Ernakulam
DEALING WELLNESS NUTRITIONAL PRODUCTS,WEIGHT MANAGEMENT SLIM TEA,QUANTUM HEALTH ANALYZER FOR COMPLETE BODY CHECK UP INSTANTLY.

HERBALIFE NUTRITION CENTRE Kaloor, Ernakulam
Today ( 09:00 AM To 08:00 PM ) Closed
FOR WEIGHT LOSS, WEIGHT GAIN, SKIN CARE, HAIR CARE, BEAUTY CARE & CHILDREN’S NUTRITION PRODUCTS. WEIGHT LOSS MADE EASY WITH HERBALIFE !!

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Ernakulam

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Ernakulam provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Ernakulam according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Ernakulam offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Ernakulam like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Ernakulam have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Ernakulam support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Ernakulam provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.

Leads
Thank You!!!

We appreciate you for contacting us about Wellness in Ernakulam

Leads