Religious Services in Kerala

  • Categories : Religious Services
2134 listing(s) found
Vasthu Vidhya Center Attingal, Trivandrum
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( 09:30 AM To 04:30 PM ) Open Now
Vasthuvidya Gurukulam : An institution under Dept. of Culture, Govt. of Kerala working for promotion and preservation of traditional Indian Architecture and Mural Painting. ACTIVITIES 1. Academic a. Post Graduate Diploma in Traditional Architecture b. Diploma in Traditional Architecture Correspondence Course c. Certificate Course in... Traditional Architecture d. Mural Painting Course 2. Consultancy Wing 3. Mural Department and Art Gallery 4. Publication Department 5. Survey and Documentation+ More

THEJUS FENGSHUI Venjaramoodu, Trivandrum
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
ചുറ്റുപാടുകളിലെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ വിതരണം കാറ്റ് (ഷൂയി) വഴിയുമാണ്. ജീവന്റെ ഊർജ്ജം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും വലംവയ്ക്കുന്നതെന്നും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതെങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഫെങ്ങ് ഷൂയി. ആധുനിക യുഗത്തിലും അനുവർത്തിക്കാവുന്ന ലാളിത്യവും, ഫലസിദ്ധിയും ഇന്ന് ഫെങ്ങ് ഷൂയിയെ ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകാരവും, പ്രശസ്തിയും കൈവരി... ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവരറിയാതെ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഊർജ്ജകണങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ച് സൗഭാഗ്യങ്ങളായി മാറ്റാനുള്ള അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് ഈ അതിപുരാതന ശാസ്ത്രം ഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി (അനുകൂല ഊർജം) ത്വരിതപ്പെടുത്താനും, ശക്തിപ്പെടുത്താനും നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാണ്.+ More

Kalkipuri Temple Edavannappara, Malappuram
Today ( 03:00 AM To 10:00 PM ) Open Now
Kalkipuri Temple is situated in the birth place of Kalki, 200 meter away from Edavannappara bus station. (Late) Kizhakkumbatt Illathth Damodaran Namboothirippad is the grandfather of Kalki who was land lord. In Kalkipuri Temple devotees pray directly to Lord Brahma, Lord Shiva and Lord Vishnu irrespective of their caste, religion, gender,... age, nativity etc.Temple have Sreekovil (Sanctum Sanctorum), Prarthana Mandapam (Prayer Hall) & 18 steps. Temple opening time: 3 AM to 10 PM. Insect Free Oil Lamps (Patent Pending. Regd. Design Patent Nos.225592 & 301639) are used in this Temple for worships. Mantra : Om Shreem BrahmaDeva ShivaDeva VishnuDeva Namaha(മന്ത്രം: ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ:).+ More

Today ( Holiday ) Closed
The New Life Fellowship Church Palakkad is a Spirit-filled, Bible-based Church that seeks to transform peoples lives through the Power of Holy Spirit and Healing and Delivering the Soul, Mind, Emotions Supernaturally through Divine Encounters with Jesus

Kesavan Nambuthiri Konathukunnu, Thrissur
Today ( Open 24 hours ) Open Now
Doing all kinds of pujas, homams, etc. Ganapathy Homam, Mrithyunjaya Homam, Sudarshana Homam, Tila Homam, Navagraha Homam, Bhagavathi Seva(Trikalapooja), Vasthu Bali, Vishnu Pooja, Shiva Pooja etc.

Lakshmi Narayana stores Changanassery, Kottayam
Today ( 07:30 AM To 08:00 PM ) Open Now
Best quality pooja items at the cheapest rate. All sabarimala items available. All pooja items available.

Madhu Paravur North Paravur, Ernakulam
Today ( Holiday ) Closed
Family problems, business and financial problems, love failure, home , land and enemies whatever else we solve with astrology and mantra..

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Open Now
All kinds of pooja accessories avialable

Today ( Open 24 hours ) Open Now
If you are looking for answers, reassurance, or would like to know what the future holds, a psychic tarot card reading can help. These readings help put a situation in perspective, and can also offer answers, advice, and guidance for specific questions and situations. Readings can be done in different areas including love life and rela... tionships, career, finance, past/present/future, mind/body/soul and elemental balance. Especially if you are lost, confused, hurting, or worried, I can help you here. I use my skills to help others, and try to offer the best and most affordable rates because helping others is something I am passionate about.+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Open Now
Vasthu consultant. Plan, estimate & Supervision

ആർഷ ഭാരത സംസ്കൃതിയുടെ അന്തഃസത്തയായ ആദ്ധ്യാത്മീക ദർശനത്തിന്റെ പവിത്രതയിൽ അധിഷ്ഠിതവും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളെയും അതിജിവിച്ച് അനുസ്യൂതമായി മുന്നേറുന്ന ധർമ്മ സംസ്കാരോപാസനയുടെ ശക്തിയിൽ സംസ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കപ്പെട്ടതും ആയ സനാതന ധർമ്മം അഥവാ ഹിന്ദു സംസ്കൃതി എന്ന നമ്മുടെ പൈതൃക സമ്പത്തിന്റെ ശക്തി ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനവ ഭാരതചേതനയുടെ മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുവാനും ആ തായ്... വേരുകൾ ഒന്നുകൂടി ഈ നാടിനെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുവാനും അതുവഴി ഇന്നും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരോ ഭാരതീയനിലും അതിവിശിഷ്ടമായ അവന്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേയും കർമ്മ കുശലതയുടേയും പുതിയ ഉണർവിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്തുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എളിയ സംരഭത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽവെയ്പെന്നവണ്ണം രൂപം കൊണ്ട ട്രസ്റ്റാണ് സനാതന ധർമ്മ ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റ്. അന്ത:ച്ഛിദ്രങ്ങളും മിഥ്യാധാരണകളും സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണതകളും കൊണ്ട് ഇന്ന് ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സംസ+ More

Vasthu Vision Kadakkavoor, Trivandrum
Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Open Now
Vasthuvision Software Classes conducted for - Vasthu Sasthra- Diploma & Astrology - Diploma, BA, MA, MPhil

Astrology in kochi Kadavanthra, Ernakulam
Today ( Holiday ) Closed
Famous astrologer in south india.vedic,thanthrik,devaprashnam,kudumbaprashnam .life ptoblems.business problems.love failiuer problems,childrens problrms,,cah delay problems

Vasthu Advisor Nooranad, Alleppey
Today ( 08:00 AM To 07:00 PM ) Open Now
I am Saravanan S Nair founder of Vasthu Advisor and Vasthu Furniture. I am GATE qualified MTech Mechanical Machine Design Engineer from Govt Engineering College Bartonhill Thiruvananthapuram & I have completed Vasthu Acharya, Vasthu Bhooshanam, Jyothisha Bhooshanam from Brahmasree Kanippayyur Krishnan Namboodiripad’s Vasthu Academy T... hiruvananthapuram. Vasthu Advisor is mainly to share basic concept of Vasthu Shastra, Mindpower theory, Smart study technique, Parenting, Motivational speech, Career Guidance like all basic of our consulting services which we have learned from the face of our teachers, books, special classes which we have attended and from our own experiences. You can consult us for better advise and suggestion when you think about a new house or modification of an existing one, need the career, motivatio+ More

Today ( 09:30 AM To 04:30 PM ) Open Now
Jyothishalayam

omsrisri East Fort, Trivandrum
Iam Biju Kumar. After completing the course is Sanskrit college. I have been working in a government service for few years after that I skilled and practiced astrology,Pooja, ayurvedic study. With the help of that I began a new institution named Vaishnava darshan and cunducted astro study tantric study and lot of seminar successfully . In... 98. 3 Radio Mirchi FM, I had conducted a morning Astro program within last 7 years . I have been writing astrological predictions on Kerala Kaumudhi flash also I written astrological predictions in the online website of Asianet News. I conducted astro programme in Kerala vision channel.Now IAm teaching astrological study freely for some interested people. I also advise about gem consulting astrology consulting and other tantric subject in Trivandrum west fort , Ramaswamy civil road Fort P.O on + More

Shanthimadam Attingal, Trivandrum
Today ( 09:30 AM To 05:00 PM ) Open Now
Astrologer

Today ( 10:00 AM To 04:30 PM ) Closed
Vasthu Consultancy

Today ( 09:00 AM To 05:00 PM ) Open Now
Iam Biju Kumar. After the course in Sanskrit college. I have been working in a government service for few years after that I skilled and practiced astrology,Pooja, ayurvedic study. With the help of that I began a new institution named Vaishnava darshan and cunducted astro study tantric study and lot of seminar successfully . In 98. 3 Radi... o Mirchi FM, I had conducted a morning Astro program within last 7 years . I have been writing astrological predictions on Kerala Kaumudhi flash also I written astrological predictions in the online website of Asianet News. I conducted astro programme in Kerala vision channel.Now IAm teaching astrological study freely for some interested people. I also advise about gem consulting astrology consulting and other tantric subject in Trivandrum west fort , Ramaswamy civil road Fort P.O on my institut+ More

Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Open Now
We manufacture Christian church articles.We provide all sorts of christian religious articles under one roof.Product range include Tabernacle,Monstrance, Chalice, Ciborium, Wooden Crucifix figures, Statues made of Fibreglass,plaster of Paris

Bosse Fengshui Trivandrum, Trivandrum
Today ( 09:30 AM To 04:30 PM ) Open Now
The Fengshui Consultant, Vastu Consultants Provider Services On Vastu Shastra

Today ( Open 24 hours ) Open Now
ജ്യോതിഷം, പ്രശ്ന പരിഹാരം, വാസ്തു, പ്രശ്നപരിഹാര കർമ്മം, മുഹൂർത്തം നോക്കൽ, താംബോല പ്രശ്നം വെയ്ക്കൽ, ദേവ പ്രശ്നം, ജാതകം എഴുത്ത്, കിണർ സ്ഥാനം നോക്കൽ, കുടംബ ദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ, ഗണപതി ഹോമം, ഭഗവതി സേവ, ഇഷ്ടകാര്യസാധ്യപൂജ, സേവ പഠനങ്ങൾ, ദേഹരക്ഷായന്ത്രങ്ങൾ, ഏലസ്സുകൾ, എന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ താൽപര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക

Today ( 09:00 AM To 03:30 PM ) Open Now
Peringottukara Devasthanam is the pioneering Sree Vishnumaya Kuttichathan Swami and Sree Bhuvaneswari Devi Temple with the tradition of centuries. We are the 5th generation to follow the holy steps of Paramachariya Velumuthappa Swamikal, the first devotee who brought lord Sree Vishnumaya Kuttichathan Swami to Peringottukara village. Today... our family temple has become the shelter for devotees of all castes and religion. All devotees in India come to the temple as a pilgrimage for solving their problems of any. Here there is blessings for all and solution for all problems of mind and body. Sree Vishnumaya Swami, the divine child of Lord Siva and Parvathy Devi disguised as Koolivaka, who wished to live with the human beings amid the suffering and misery, is the main deity of Peringottukara Devasthanam. Blessing of Sree Vishnumaya K+ More

Now be with the one you love, it is possible with the help effective and popular Vashikaran Mantra for Love Back. World acknowledged and trusted Vashikaran Specialist Astrologer SK provides the best love spells and vashikaran mantra to get your lost love back in your life. . He is world famous Astrologer for Black Magic and Vashikaran. H... e provides the solution of all kind of life problems like love issues, family issues, business and more. Contact him for the best results.+ More

Today ( 12:00 AM To 12:00 PM ) Open Now
Pooyani Devasthanam has the tradition of Vishnumaya for Centuries. Their ancestral temple was the rest of Vishnumaya cult. Great devotees of this family solved the problem of the devotees who suffered from ill effects of Black powers and black magical reacts of the enemies. A devotee of Vishnumaya will be blessed with Peace of mind, succe... ss in life and family well-being with our secret poojas. Here we do poojas for financial gain, vasyam, elemination of enemies, family security and success in businesss, get sucess for your treatments like infertility etc Here at Pooyani Devasthanam there are Vishnumaya with Annapoorneshwari, Muthappan, Karimkutty Chathan and Ugra Bhadrakali to bless the devotees in the form of protection and care. People from all walks of life such as from Politics,Business and Cinema field visit here for the bl+ More