Beauty Care in Pathanamthitta

 • District : Pathanamthitta
 • Categories : Beauty Care
215 listing(s) found
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 04:00 PM ) Closed
സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി 48 വർഷം മുൻപ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആദിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോഴഞ്ചേരിയും, മിലൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്തനംതിട്ടയും അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളെ 2019–21 ബാച്ചിലെ കോഴ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. * സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വനി... തകളെ സഹായിക്കാൻ പദ്ധതി സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് വനിതകളുടെ സ്വപ്നമാണ്. വനിതകൾക്ക് വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി തുടങ്ങാവുന്ന മേഖല ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരാണധികവും. ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് രംഗം ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. സൗന്ദര്യബോധം പ്രായഭേദമില്ലാതെ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായ പുത്തൻ ട്രെൻഡിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആശിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല. എന്നാൽ അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന നൂതനമായ ഡിസൈനുകളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തരുന്നതിന് വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരുടെ അഭാവം + More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Open 24 hours ) Open Now
Beauty rejuvenation through Naturopathy REJUENATE – Face, Skin, Hair. 1.HAIR CARE: Natural herbal Treatment for Hair loss, Hair Falling, Dandruff, Baldness, Roughness, Dryness and Immature greying HERBAL FACIAL Skin care for Pimples, blackheads, Freckles, Large pores, wrinkles removal, whiteners, Sun Burns, Dark circles under e... yes, Black patches on face, dark completion, Fairness treatment and under arms and Neck. Naturopathic Treatment for Different Diseases: Depression, Infertility, Obesity, Menstrual disorders, BP, Head ache, Hyper Tension, Diabetes, Cardiac Problems, Asthma and Allergic Conditions, Arthritis (Rheumatism), Hyperacidity, Low Backache, Spondylites, Constipation, Common Cold( Fever), Piles, Impotency, Mouth Ulcers ( Appetite), Sinusitis, Digestive disorders .+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 10:00 AM To 08:00 PM ) Closed
Established 18 years ago, Naturals has revolutionized the beauty and franchising industry with over 675+ salons spread across India & Abroad. Walk into a Naturals salon and treat your hair, skin and body to a day of detoxification and relaxation! Our beauty experts are armed with ultramodern equipment, world class products and unma... tched skill, setting our beauty services apart from the rest. Be it runway style make up, Bollywood inspired hairstyles, detoxing facials or indulgent massages – our salon services have it all!+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Face Palette is an internationally accredited makeup academy in Kerala. Face Palette also delivers makeup services like wedding makeup, party makeup etc by our 100+ Internationally Certified Makeup Artists across Kerala. We are a Govt of India Certified Startup & an ISO 9001:2015 certified organisation for the delivery of quality make... up service & all our artists are personally trained by Makeup Guru Lekshmi Menon FRSA. For those who want to study our London body certified makeup artistry course from our academy in Kochi, Our courses are accredited and recognised by Europe India Centre for Business & Industry, whose patrons are Members of British Parliament and European Parliament. We offer the following courses. 1. Internationally Certified Professional Makeup Artistry Course 2. International Diploma in Ma+ More

Touch & Glow Beauty Clinic Thiruvalla, Pathanamthitta
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:30 AM To 06:00 PM ) Closed
Touch & Glow Makeover is introducing a new revolutionary rejuvenating and illuminating treatment with vitamin C formula which deeply renews the skin making it much more smoother , elastic and luminous . It eradicates brown spots ,contributes to the minimization of the superficial capillaries , counteracts with redness and also fights ... the cause of skin aging. All Beauty Treatment under one Roof. Bridal Makeup, Laser & Skin Treatment, Mehandi Designing, Peeling & Dermabrasion, Nail Art & Tattoo. Courses Conducted+ More
Branded in : Mehandi Designing

Alanis Beauty Parlour Thiruvalla, Pathanamthitta
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:30 AM To 08:30 PM ) Closed
Changanacherry Started in 1985 Thiruvalla Started in 1997 Chengannur Started in 2007 We welcome you all to step into Alanis Beauty Parlor today and get great beauty treatment, hair care and personal skin care. Alanis Beauty Parlour is one place that caters to all requirements of preparing for the most eventful day in a lady’s and boy... ’s life. Further we provide Consultancy service in hair care, Beauty care, Bridal dressing etc. Salon is run by Mr Anil who is a well-recognized beauty consultant with experience of 20 years and approved professional trained with Loreal, Swarschkof etc is leading a skilled team. Today Alanis Beauty Parlour has become one of the beauty salon with new facilities like Skin treatment hair removing and pigmentation pimple treatment . Alanis has grown to become a leader in the hair salon industr+ More
Branded in : Unisex Saloons

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Closed
Beauty lies in what we portray and how we project ourself. We introduce Professional care for your beauty and has established wide experience and support for the past 20 years with utmost sincerity, dedication and hard work. At the Love Dale Beauty Parlour we pride our selves on being the best from the latest beauty equipment and beauty t... reatment to highly trained persons. Above all we are running an exclusive Stitching centre for ladies too. Catering to all classes of customers, Love Dale provides the best, contemporary designs at the most reasonable rates. Starting from Wedding Blouses, Salwars, Frocks, Gowns to even Lachas & Designer Churidars they stitch all kinds of clothes for women. If you are looking for that ideal dress that fits you perfectly, your wait is over. Count on Love Dale to give you the best! All serv+ More

Golden Touch Beauty Parlour Thiruvalla, Pathanamthitta
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Closed
Established in 1992, Golden Touch Beauty Clinic has built a reputation for it's friendly and welcoming atmosphere. Our dedicated team offers a totally professional approach to beauty therapy and are trained to the highest standard, using the very latest techniques and treatments available. OUR APPROACH At Golden Touch Beauty Clin... ic our aim is to provide a first class service with first class results TERMS & CONDITIONS A booking form must be completed with the relevant 20% payment of the total booking before your booking is confirmed. A 20% non refundable deposit will apply. Unless, we cancel the booking, then a full refund will be made. We accept direct bank transfer,cash or cheque only. Cheque payments must be made one week (7 days) prior to booking date and cash payment settled on day of the eve+ More

Priority
Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Fast servicing and reasonable price, special offers are available in Thiruvalla centre. At the beauty lab, we offer the highest quality hair, skin and makeup services in Ras beauty parlour. We strive to offer the best experience and service each and every visit. Our service professionals are highly trained and experienced in the industr... y and are in tune with all the latest trends. Read on to learn more about everything we provide. Book your appointment today! * We are 50 person for service. * We have special service for you * We have 30 rooms for best service+ More
Branded in : Bridal Make Up

Women's World Thiruvalla, Pathanamthitta
Priority
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Closed
Bridal Makeup, Facial All Type, Pedicure, Hair Smoothening, Spa Treatment, Hair Straightening, Car Decoration, Ear Lobbing, Pearcing, Body Spa, Mehandi Design, Beautition Course etc......

Ras Makeup Studio Ramanchira, Pathanamthitta
Priority
Today ( 09:30 AM To 08:30 PM ) Closed
No. 1 Bridal Make Up Studio in central Travancore. We are professional hair stylist and make up artist. At The Beauty Lab, we offer the highest quality hair, skin and makeup services in Ras Beauty Parlour. We strive to offer the best experience and service each and every visit. Our service professionals are highly trained and experience... d in the industry and are in tune with all the latest trends. Read on to learn more about everything we provide. Book your appointment today! * We are 50 person for service. * We have special service for you * We have 30 rooms for best service+ More

Ras Unisex Salon Thiruvalla, Pathanamthitta
Priority
Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
No. 1 Bridal Make Up Studio in central Travancore. We are professional hair stylist and make up artist. At The Beauty Lab, we offer the highest quality hair, skin and makeup services in Ras beauityparlor. We strive to offer the best experience and service each and every visit. Our service professionals are highly trained and experience... d in the industry and are in tune with all the latest trends.Read on to learn more about everything we provide. Book your appointment today! * We are 50 person for service. * We have special service for you * We have 30 rooms for best service+ More
Branded in : Unisex Saloons

Beauty Spot Beauty Parlour kaipattoor, Pathanamthitta
Priority
Today ( 10:00 AM To 05:30 PM ) Closed
Established in 1986 Our Services are :- all types of facials, bridal make up, hair smoothing, straightening and spa, skin treatment, henna treatment, dandruff treatment, pedicure & manicure, pimple pigmentation, mehandi designing, rebounding, modern haircuts, hair colouring, bridal bouquet, car decoration, presentation bouquet, garla... nds. Ladies Tailoring:- Sari Blouse, Churidar, Frock etc...+ More
Branded in : Dandruff Treatment

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Ann's Herbal Beauty Clinic & Parlour in Vakayar, Konni offers you a comprehensive range of beauty services that are designed to let you escape into a world of indulgence. Pamper yourself to a host of services that cover the essentials - like haircut, waxing, threading, manicure, and pedicure - to a bouquet of exclusive services, ... that span from hair styling to herbal facials. Slip into a state of bliss with the specialised spa treatments and services. This parlour not only pampers you through its treatments but also helps you to de-stress and unwind. The bridal packages are specially designed to make a bride-to-be shine on her very special day. The professional and well-trained beauticians and stylists make sure you are well taken care of. The payment process is rather convenient as Cash are accepted. Facials like- premi+ More

I Glow Beauty Parlour Vennikulam, Pathanamthitta
Basic
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Closed
Exclusive For Ladies & Kids Beauty Parlour & Tailoring

Angel Beauty Care & Spa Aban Junction, Pathanamthitta
Basic
Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Closed
Beautyparlour for Ladies & Kids. All types of Beauty Treatmnets, Facials, Hair Cutting, Hair spa and Bridal Make Up Etc...

Today ( 09:30 AM To 07:30 PM ) Closed
Calluna Bridal Makeup Studio & Beauty Parlour in Kottayam is one of the leading bridal makeup studio and unisex beauty parlour in Kottayam. Peacefully designed, fitted with clean & modern amenities makes it stand apart from other beauty parlours in Kottayam. We bring you separate allocation for women with all amenities to groom yo... ur external beauty. Our Services : # Bridal Makeup ORDINARY: *Facial (Pearl/Gold) *Pedicure *Manicure *Bleaching (Full Body) *Hair Spa MAKE-UP: * Engagement * Bridal * Reception * Mehandi Night * Fashion Makeup * Portfolio * Character Makeup * Old Age Makeup * Media Makeup etc. PROFESSIONAL: * Facial (Pearl/Gold) * Pedicure * Manicure * Bleaching (Full Body) * Body Polishing * Waxing (Full Legs, Full Hands Including Under Arms) * Hair Spa HIGH DEFINITIO+ More

Hima Beauty Clinic Vallamkulam, Pathanamthitta
Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Pathanamthitta. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establish... ment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base. The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that+ More

Basic
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Closed
* Ladies Garments * Fancy Items * Cosmetics * Gift Items * Ladies Bags

DREAMS BEAUTY PARLOUR vadasserikara, Pathanamthitta
Basic
Today ( 10:00 AM To 06:00 PM ) Closed
BRIDAL MAKEUP,BONQUETTE MALA, CAR DECORATION,DIFFERENT TYPES OF FACAILSDIFFERENT TREATMENTS FOR HAIR ETC

ANGEL BEAUTY CARE Pathanamthitta, Pathanamthitta
Today ( Holiday ) Closed
Beauty parlour for Ladies & Kids. All types of Beauty TreatmEnts, Facials, Hair Cutting, Hair spa and Bridal Make Up Etc... The 1st ISO 9001:2008 Certified beauty care in India and the only one in Kerala and is also trade mark registered. We are the Associates of L’Oréal Professional Paris, Matrix America, NATURA BISSÉ Skin and SPA-B... arcelona-Spain and KRYOLAN Professional Make-up Germany for Kerala. We do all types of Bridal make-up,hair and skin treatment,Model and other make-up.+ More

Oliena Beauty Clinic Thiruvalla, Pathanamthitta
Today ( 09:30 AM To 06:30 PM ) Closed
Mehandi Designs, Bridal Packages, Skin Care Treatment, Hair Treatment, Beautician Courses are conducted here

Live 'N' Style Thiruvalla, Pathanamthitta
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Closed
Our services are :- Modern Hair cuts, hair spa, hair colouring, henna treatment, permanent & temporary perming straightening, rebounding, smoothening, facials according to skin, mehendi designing, treatment for dandruff, hair fall, pimple pigmentation, open pores, scars, foot spa, pedicure & manicure..etc

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
beauty parlour

Fulfil your deeply held beauty wishes in the best beauty parlours in Pathanamthitta

If you are looking for ways to rejuvenate yourself from the stresses and strain of daily life, there’s good news. The professional men and women beauty parlours in Pathanamthitta offer personalised beauty treatments that will help you help you fulfil your beauty whims and wishes. These modern beauty parlours offers you a great range of services including manicure and pedicure, variety of facials, eyebrow threading, eyelash tinting, hairstyling, skincare treatment and others to keep your body look beautiful and healthy.

Pamper yourself, get a makeover, get your new hairdo or give your body a break from the toxic city environment at some of best beauty salons. With our comprehensive list of beauty parlours and salons in Pathanamthitta , it’s no more difficult to find the right place to groom and rejuvenate yourself.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What are the services provided by beauty parlours in Pathanamthitta ?

The beauty parlours in Pathanamthitta offers a wide range of beauty treatments and services to enhance your beauty covering your hairstyling and maintenance, skincare services like manicure and pedicure, facial treatments, acne treatments, waxing and much more. Also make-up services for special occasions like bridal make-up are also provided in special packages and individual services.

2. Do these beauty salons accept card, UPI payment and other payment modes?

Usually payments are acknowledged in different payment modes like card and app-based payments apart from cash in most of these professional beauty salons in Pathanamthitta to add more convenience for their customers. But it depends on the individual service providers to suit their business requirements.

3. Do these treatments adversely affect my health?

The professional beauty specialists can give suggestions from the diverse deal of treatments available as to which one will suit your skin type and physique making use of their experience and expertise. With the help of latest technologies, methods and product they will be able to provide you healthy and relaxing treatments for a beautiful appearance.

4. Do they cater to men also?

Yes, there are beauty parlours which offer unisex treatments for both male and female clients and exclusive male-grooming salons in Pathanamthitta. You can choose from our wide list of beauty parlours that specialises in the great taboo of male beauty.

5. How do I choose the right hair treatment for me?

Most of the hair stylists and beauticians offer complimentary consultations who can recommend you the treatments to fit your wants and needs. The commonly offered hair treatments are straightening, smoothening and re-bonding.