യുവധാര ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്

YUVADHARA ARTS & SPORTS CLUB PULLIPPADAM, POOLAMANNA, TUVVUR VIA. 679327, Pandikkad, Malappuram - 679327


About യുവധാര ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 10 വാർഡിൽ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു പ്രദേശം ആണ് പുള്ളിപ്പാടം. അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുക , സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ നാടിനു വേണ്ടി നില കൊള്ളുക, യുവാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആർട്സ് , സ്പോർട്സ് മേഖലകളിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ക്ലബിന്റെ ലക്ഷ്യം

Posted By : MUSHTHAK ALI

TODAY

  • MON  Holiday
  • TUE  Holiday
  • WED  Holiday
  • THU  Holiday
  • FRI  Holiday
  • SAT  Holiday
  • SUN  09:00 AM To 10:30 PM
09:00 AM To 10:30 PM

 

All hours

To send an enquiry to യുവധാര ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്

Click Here

To post a review of യുവധാര ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്

Click Here

We Accept

PayTM
View in Map

Get this address as SMS, Send SMS ZQCNNE to 7732033330

Quickerala mobile app

A smarter way to search for the local business.

Quickerala iOS mobile app Quickerala Android mobile app
Quickerala mobile app