Job in Kerala

  • Categories : Job
528 listing(s) found
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
ഈ കോവിഡ് കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം സ്വന്തമായി തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രായഭേദമന്യേ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാനദണ്ഡമാക്കാതെ, ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ, സ്ഥിരവരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലുടനീളം നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിൽദായക സഹായ പദ്ധതിയായ തനയ ജനസേവ യോജന (Authorised Volun... teer Organization by Digisevak ,Govt of India ) കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കമായി. വിവര സാകേതിക വിദ്യ ജനകീയമാക്കുകയും, സർക്കാർ, ബാംങ്കിംഗ് , ഇൻഷുറൻസ്, അർദ്ധ സർക്കാർ, പ്രൈവറ്റ് സേവനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എല്ലാവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും ഓൺലൈൻ ആയി പാവപെട്ട ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യകേത. ഈ പദ്ധതി യിൽ പങ്കാളി ആയി നിങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം നേടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ആധുനിക തൊഴിൽ മേഖലക്കിണങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഒരോ പഞ്ചായത+ More
Branded in : Job Vacancy

Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
We have a great pleasure introducing ourselves as a professional manpower organisation offering personal services for industrial, commercial, institutional and IT clients in and around Palakkad[Kerala & tamilnadu] for more than a decades.A winner of All Kerala Best Placement Award. Our object is to provide the Best candidates for e... very requirements because the efficient manpower is an asset for every growing organisation. Our manpower divisuion is maintaining a data bank with different categories of efficient candidates specialized in various fields such as management, Engineering, Computer Operator, Data Entry Operators, Accounts Manager, Administration manager, Accountant, Finance, Marketing, office staff, Typist, Clerk, Receptionist, Customer care, teachers, Telemarketing Executives, Receptionist all type of Diploma/I+ More

Mathens Job Solutions Thirunakkara, Kottayam
Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment g... arner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base. The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you m+ More

JOBLINE AGENCY Changanassery, Kottayam
Basic
Today ( 08:30 AM To 06:30 PM ) Closed
URGENTLY REQUIRED 1. MBA (HR) Wanted Experience lady MBA (HR), Age between 30-40 2. Driver with valid qutar lisense, Age between 25-40 3.House maid Age below 40 for qutar Attractive salary+ food and accomodation 4. lady office staff for changanassery qualification.. minimum plus two contact 9446968654

Today ( 09:00 AM To 05:30 PM ) Closed
Placement Services (Candidate) Home Nursing Services Placement Services (For Employers) Placement Services For Driver (Candidate) Work From Home Jobs Home Nursing Services For Tracheostomy Baby Sitters Nursing Services Home Nursing Services For Bedridden Home Nursing Services For Senior Citizen Nurse Bureaus

RAPID RECRUITS Puthiyara, Calicut
Basic
Today ( 10:00 AM To 05:00 PM ) Closed
Rapid Recruits is a recruitment company in PUTHIYARA POST CALICUT KERALA Since its incorporation in 2019, the company has successfully recruited many employees for various industries. Working together, we have the better understanding of your expectations and unique requirements. Knowing this, we maintain long term relationships with our ... customers, not only during the recruitment process but as an on-going source of expertise and advice. We strive to help companies and job seekers in a better way and our vast industry knowledge concrete our ability to attract the best candidates and the great opportunities. We have an integrated recruitment strategy that is primary focused on recruiting high quality job seekers within specialist sectors. As we quench for customer satisfaction, we always address industry-leading capabilities to d+ More
Branded in : Hr Human Resources

Edens HR Solutions TB Junction, Kottayam
Basic
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment g... arner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you ma+ More

Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may+ More

Basic
Today ( Holiday ) Closed
Bachelor’s degree & 2+ years experience Proficient in PHP (CodeIgniterFramework), Javascript, MySQL, AJAX, jQuery, Bootstrap, CSS and HTML Demonstrated attention to detail Deep knowledge, understanding & experience of working with a large variety of multi-tier architectures Deep understanding & experience of high-performan... ce web-scale & real-time response systems with experience & expertise in a variety of large-scale persistent systems including large databases. Good knowledge in development of E-commerce websites+ More

Basic
Today ( 10:00 AM To 05:00 PM ) Closed
Placement Services For IT Industry ( Candidate) Placement Services For Mechanical Industry ( Candidate) Placement Services For Administration Staff ( Candidate) Placement Services For Computer Graphic ( Candidate) Placement Services For Electronic Engineer ( Candidate) Home Nursing Services For Bedridden Overseas Placement Services ... For Driver (Candidate) Placement Services For Marketing Executive (For Employers) Placement Services For Sales Boy ( For Employers) Placement Services For Banks (For Employers) Placement Services For Sales Coordinator (For Employers) Placement Services For Servants ( For Employers) Placement Services For Telemarketing ( For Employers) Placement Services For Back Office (Candidate) Placement Services For Telemarketing (Candidate) Placement Services For Data Entry Operators (Candidat+ More

Anugraha consultancy Karunagappally, Kollam
Basic
Today ( 09:30 AM To 05:00 PM ) Closed
Home Nursing Service, House made, Placement & Job Consultancy, Security Service

Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Closed
Our Services Placement, Recruitment, Educational consultant, business consultant & Personal counselling,

GB Job Consultancy Thalayolaparambu, Kottayam
Today ( 10:00 AM To 04:00 PM ) Closed
We are GB Job Consultancy doing recruitment for all kinds of jobs across Kerala & India. We have recruitment for various jobs: Office jobs,Home Maids,Accounting, Sales & Marketing, Home Nurse, Infant Caring, Nurse, BPO, KPO, Construction, Technician, Mechanics, Engineer, Electrical & Electronics, Logistics, Transportation, Com... puter, Software, Hardware, Aviation, Shipping, Hotel Chef, Security Guards, Driver, Labor, Teacher. This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow b+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Suraksha Security Guard Services provides the most reliable and professional service in providing Security Service, Home Maid, House Keeping, House Nurse, Placement Service. A retired Indian Army officer took a bold decision to form a company to provide the best services to the Human kind. ... This is not a new concept. SURAKSHA AGENCY is a service providing company with a difference. Yes, the difference is to be noticed. The vast experience of the team and the humanitarian touch will provide the best, reliable and efficient services to the needy customers. This is the place where you get your requirement. OUR PHILOSOPHY We believe in going beyond the business and fulfilling our duties as a responsible corporate citizen. To that end, we have always worked towa+ More

Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Closed
Chimera Careers HR Consultancy started it's journey on June 2019. The journey started with a noble intention of providing opportunites to many to fulfill their career dreams. We have been successful in providing employment opportunites to more than 100 candidates in various leading organisations with in just couple of months. We focus... mainly on providing employment in sectors like IT, Hospitality, Restaurants, Finance etc.. Come and join us to climb the first step of your ladder to success.+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
JOB CONSULTANCY, TRADE MARK REGISTRATION, COMPANY REGISTRATION, DHANWANTHARI D STORE, SEED PEN,ACCOUNTING WORKS

Hate having to go out to work? Work in your pajamas with us for just about two hours a day after which you can tend to your other housework. You get to enjoy a decent pay of 20,000 to 40,000 per month.

TFG Vacations India Pvt. Ltd. ISO-9001-2008 TFG is a renowned & trusted name is Tourism Industry providing world class services to tourists and travelers all over the world. We at TFG are hiring ambitious & creative candidates for Home Based Part time Job of As-Posting. The Selected candidates can also get all the required support... or also work at our branch in Gurugram, NCR. Our Technical team will take care of all the training and assistance requirements of the selected candidates. All the promotion material and address of sites where all the materials to be posted will be provided by the company branch office free of cost to all its selected candidate. To avail the unique opportunity to earn huge income and various after incentives provided by company time to time.+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
MARISSA Jobsup has the Recruitment of Heatlh Professionals in Nursing, Allied Health and Medical Careers.

Flamingo Consultancy is doing all kind of jobs. For any kind of jobs we can help the candidates all kerala

TFG HOLIDAYS Ellakkal, Idukki
Today ( 01:13 AM To 07:00 PM ) Closed
TFG Vacations India Pvt. Ltd., ISO-9001-2008 (a fastest growing company in Tourism Sector) announces REGISTRATION for Home Based Ad-Posting Job (Both Part-Time and Full-Time options) Very High Levels of Income & Job satisfaction possible. Limited Vacancies/Seats Available. Act Quickly Before it gets Too Late.

Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Closed
Jobspala is an employment service provider in Palai and Kottayam with free placement assistance for experienced and fresher candidates who are looking for jobs and also corporate can search for ideal candidates for their opening from large datapool. Post a resume, find jobs in IT, Web development jobs, Digital Marketing jobs, Receptionist... jobs, Career Counselling jobs, HR solutions jobs, Sales and Marketing jobs, BPO jobs, Data Entry jobs and other current jobs in Palai and Kottyam.+ More

TFG VACATATIONS PVT LTD Arumurikkada,chekkalamukku, Kollam
Today ( Holiday ) Closed
TFG Vacations India Pvt. Ltd. (ISO certified). TFG offers various modes of earning like business promotion, Referral programs, Jobs Investments etc. This opportunity enables you to earn a regular income of Rs. 4K to Rs. 5K every week just by working for 4-5 hours a day. The job can be started from any place having internet connectivity ... in no time. Grab this opportunity be for it gets too late. For more details and applying online contact me immediately. Online.+ More

Today ( 09:30 AM To 05:00 PM ) Closed
Future Space Consulting is an employment services agency located in Kochi dedicated to providing you with the perfect job or the perfect candidate needed for your business. Hiring the right candidate, or proving that you are the right candidate, can be difficult, but we are here to make it easier for employees and businesses alike. We off... er the latest jobs and vacancies, recruitment and training, assessment services, personnel selection, background checks and certificate verification.+ More

Today ( 09:30 AM To 04:30 PM ) Closed
We are one of the leading manpower consultancies in Kerala which has got Central Govt. Registration. Our firm is recognized and reputated as one of the leading consultancy firm that provides domestic job opportunities. We are glad to inform you that we are into the successful 16th year and now we are running with the license from Labour ... office of Kerala+ More