Education in Kerala

  • Categories : Education
12777 listing(s) found
Today ( 09:30 AM To 04:30 PM ) Closed
എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ഫയര്‍ സേഫ്റ്റി ഡിപ്ലോമ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളും മാന്യമായ വേതനവും ലഭിയ്ക്കുന്ന കോഴ്സുകള്‍ പ്രത്യേകതകള്‍ മിതമായ ഫീസ് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും പ്ലേസ്മെന്റ് നല്‍ൽകുന്നു. കൊച്ചി ഷിപ്പ് യാര്‍ഡില്‍ പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ Other Certificate Courses -NEBOSH,IOSH. Rtd.Navyഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നയിക്ക... ുന്ന ക്ലാസ്സുകള്‍ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൗകര്യാർത്ഥംWeekend,Regular,Holiday,Crash ബാച്ചുകള്‍ സായുധസേനകളിൽ ചേരാം!!! ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്, സി.എ.പി.എഫ് രാജ്യസേവനം,ജോലി സ്ഥിരത, സുരക്ഷിതത്വം സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ വ്യക്തിത്വം തുടങ്ങിയവ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം. ചിട്ടയായ ട്രെയിനിംഗിലൂടെ കുറഞ്ഞ കാലയളവുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനാകുന്ന ഒൗന്നിത്യമുള്ള തൊഴിൽ മേഖല. സേനയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യാഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എഴുത്തുപരീക്ഷ,ഇന്റർവ്യൂ,എന്നിവയിൽ വിജയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ മാർഗ+ More

NAVAYUG CA CAMPUS Kottakkal, Malappuram
Basic
Today ( 08:00 AM To 06:00 PM ) Closed
NAVAYUG CA AMPUS is located at Changuvetty-Kottakkal near IDBI Bank.We provide best education and training to cope up with the competitive corporate environment.

Home Tuition Kakkanad, Ernakulam
Basic
Today ( 07:00 AM To 07:30 PM ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Ernakulam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ... garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you m+ More

Basic
Today ( 09:00 AM To 04:00 PM ) Closed
LET ,GATE ,UPSC,RRB Coaching , Technical Psc Coaching LET Coaching AE Civil Coaching

This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may+ More

Basic
Tutorials , CA TutorialsInstitutes ,Tutorials For Cma , CA Institutes ,CS TutorialsCat Tutorials ,Tutorials For Cma Foundation , Tutorials For CMA ,IntermediateTutorials For CA Foundation . This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of it... s journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of produ+ More

Today ( Holiday ) Closed
The Manas Institute was founded in 1979 by Smt. K. Jameela who was a Stenographer in Cochin Port Trust and inaugurated by Late Kaliyil G Appukkuttan Pillai. The Institute started with 25 typewriters from Underwood, Corona, Halda, Olivetti, Remington Rand, and Olympia. At first it was situated just opposite to the Govt. High School, West K... ollam. In 1985, the institute shifted to its present premises on NH Road, Mulamkadakam and has been functioning from here ever since. It is a highly reputed institute for typewriting and computer word processing courses. It specialises and is well-known for training students as well as working professionals in Typewriting and Computer.+ More

Basic
PSC KERALA GOVT. APPROVED COMPUTER COURSES. PGDCA, DCA, COMPUTER TTC, DIPLOMA IN DTP, COMPUTERIZED ACCOUNTING PACKAGE, WEB DESIGNING, AUTO CAD, DATA ENTRY CONSOLE OPERATION. RELENT COURSES. DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND ANIMATION, GULF PACKAGE, DIPLOMA IN MARINE MECHANICAL FITTER, DIPLOMA IN FIRE AND SAFETY, DIPLOMA IN FASHION DESIGNING, SO... FTWARE ENGINEERING, C, C++, VB, ORACLE, JAVA, MS OFFICE, INTERNET AND EMAIL..etc 11 Years Experience in Computer Teaching Field. This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kannur. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers,+ More

Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kannur. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment gar... ner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may + More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
We provide Heart Association certified life support courses -BLS, ACLS, PALS
Branded in : PALS | ACLS | BLS

Basic
We Are Eager To Give You Best Education And Style. At EHSE as an ISO 9001 certified company, we are committed to helping our customers develop a positive health & safety culture within their organizations and to advance their professional development. We offer an extensive option of versatile knowing options to fit our clients' ... particular requirements from courses at places in India and globally, innovative online discovering to tailored in-company training programs. Experience At Our Fingertips Unlike most of our rivals, all of our course products are developed in-house by our talented team of learning designers and multimedia developers. Now This implies that you can be assured everything EHSE puts its name to is both of consistently exceptional quality and representative of the most current legal and regulative + More

Basic
Today ( 09:00 AM To 05:30 PM ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kollam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment gar... ner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may + More

Basic
MBBS,BDC,BSC,GNM,Post BSC,MSC Nursing & Engineering & Pharmacy Course. Engineerin all branches Kerala, Tamilnadu, Karnataka & Andhra resisted college, No Donation, Only Fees,

Today ( Holiday ) Closed
We would like to introduce ourselves as an institution providing students with the best of knowledge in the field of Aviation, Hospitality, Travel and Tourism Management. We offer you the finest ways of information sources and most developed means in the arena of aviation studies. Aviator College of Aviation Studies is an educational inst... itute that has the unparalleled experience of more than a decade with skilled and immensely qualified professionals who can mold a vibrant generation with the most demanding traits in the industry of aviation. In this ultramodern era of fast developing global communication, Aviator College is capable enough to initiate you into the world of ever widening prospects thereby making you a matchless expert in the profession which you have chosen. We do believe that the ultimate success of any venture+ More

Career Plus Thodupuzha, Idukki
Basic
ADMISSION GUIDANCE MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPT, PHARM -D, B PHARM, LLB, ENGINEERING, POLYTECHNIC, BSc NURSING, BSc PERFUSION, BSc CARDIAC CARE, HOTEL MANAGEMENT, INTERIOR DESIGNER, ATYURVEDHA NURSING This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Idukki. Over the cour... se of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line + More

Basic
Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Closed
ASPIRE PSC COACHING CENTRE, BEHIND SBI , MAIN ROAD KOYILANDY OFFERS THE BEST COACHING IN KOYILANDY FOR ALL PSC EXAMS This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. ... The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establ+ More

Smart Academy Vattakinar, Calicut
Basic
Tutorials Competitive Exam , Tutorials Tutorials For Class XII , Science Tutorials Tutorials For Class IX Science , Tutorials For Class X ScienceTutorials For Class XI ,Hindi Tutorials Physics Tutorials , Tutorials For CBSE Class X. This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from ot... her parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, thi+ More

This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may+ More

A One Institute of Maths Kumaranalloor, Kottayam
Basic
Today ( 03:00 PM To 07:00 PM ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment g... arner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you ma+ More

This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may+ More

This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment g... arner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you ma+ More

English Guru MANKAVU, Calicut
Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Welcome to Venad Educational group. An Indian based Education trust exclusively offering consultation services to students intending to pursue higher education in different Universities around the world.We started with a view to promote higher education in the field of Medicine. our team members have 17 years of experience in guiding stud... ents to choose their correct course nationally and internationally. We provide our candidates with comprehensive and personalized career and education counseling that focuses on their skills, talents and individual aspirations. We believe a strong education improves the lives of young people, is vital to sustaining our democratic values, and strengthens our community. Study MBBS in India The University has been established by the Govt. of Rajasthan, under Ordinance 6 of 2007. It is a UGC + More

Today ( Holiday ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment g... arner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you ma+ More