Beauty Care in Kerala

 • Categories : Beauty Care
12945 listing(s) found
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 04:00 PM ) Open Now
സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി 48 വർഷം മുൻപ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആദിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോഴഞ്ചേരിയും, മിലൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്തനംതിട്ടയും അഭിമാനപൂർവ്വം നിങ്ങളെ 2019–21 ബാച്ചിലെ കോഴ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. * സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വനി... തകളെ സഹായിക്കാൻ പദ്ധതി സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് വനിതകളുടെ സ്വപ്നമാണ്. വനിതകൾക്ക് വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി തുടങ്ങാവുന്ന മേഖല ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരാണധികവും. ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് രംഗം ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. സൗന്ദര്യബോധം പ്രായഭേദമില്ലാതെ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായ പുത്തൻ ട്രെൻഡിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആശിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല. എന്നാൽ അഭിരുചിക്കിണങ്ങുന്ന നൂതനമായ ഡിസൈനുകളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തരുന്നതിന് വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരുടെ അഭാവം + More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Open Now
Beauty Parlour. All Beauty care Like Facials, Threading, Bleaching, Spa Treatments, Hair Cutting Etc.. We Undertake All Kinds of Beautician Works.

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Open 24 hours ) Open Now
Kudangal Thailam is an oil from KUDAKAN or KUDANGAL extract handed over through generations as a family KOOTTU or recipe. Extract of kudangal is used to heal many skin and hair problems. This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its jou... rney, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products a+ More

RESMY'S & AMY'S BEAUTY HUB Manorama Junction, Kottayam
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Open Now
RESMY'S & AMY'S BEAUTY HUB (Former VISMAYA BEAUTY PARLOUR ) Introducing our new face with more attractive and Spacious. Bridal Make Up Facials, Hair Straightening, Hair Spa, Ear Lobbing, Stone Facial, Instant Hair Blackening, Whitening Treatments, Anti- Hair Lose Treatments, Body Slimming, Beauty Parlou... r Wedding Make Over * Stone Therapy * Bridal Make Over * Party Make Up * Whitening Facials * Hair Straightening * Hair Smoothening * Hair Styles Painless Waxing Etc..+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
We are the innovators and creators of totally new outlook to the field of beauty saloon and its allied industry. Not only being the pioneers for exclusive salon for bridal make up . we have innovated various segments in this field and motivational thereof. unisex salon is a concept popularized by spark and has today become the fastest gro... wing saloon chain in Calicut city+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Open Now
BREAK THE CHAIN: Your Health is our utmost priority: We have always prioritized the safety of our customers and in these uncertain times, this is no different. We are taking all necessary precautions with our employees by monitoring their body temparature, having them wear a face mask, and also by sanitizing and disinfecting all shared... equipments after every service. We encourage our customers to wear masks or facial coverings, wash/ sanitize your hands before and after coming to the store. Currently our motto is to conduct business in safe environment. As a token of appreciation to our team of frontline warriors, healthcare and other professionals helping us in the current situation, we are offering them a special discount. Furthermore we have pledged 1% of our monthly revenue to the COVID Relief Fund. OUR SERVICES: spa+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:30 AM To 06:00 PM ) Open Now
Sia Bridal make up studio providing high quality service in affordable prize our bridal make up package starts at 3500 rupees onwards We are using branded products only... Walkable distance from Guruvayur temple

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
Launched in 2011 as HAIRXPRESO, Kottayam’s first family salon and relaunched in 2013 as a premium hair and beauty salon, ACUA SALON has become a talk of the town within a short span of time! A team of competent stylists handpicked from various academies across India is working here. The salon is outfitted with state-of-the-art infrastruct... ure, assuring utmost comfort and leisure to the clients. It is open on all days of the week from 10 am to 8 pm. We triggered a trend in 2011 by launching the first family salon in Kottayam! And now, we proudly present the first family spa in Kottayam! Why should people in Metros have all the fun? Now you can rejuvenate your hair, body, mind & soul; all under one roof, right here in Kottayam! So, come and check out, ACUA SALON & SPA!+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Open 24 hours ) Open Now
Beauty rejuvenation through Naturopathy REJUENATE – Face, Skin, Hair. 1.HAIR CARE: Natural herbal Treatment for Hair loss, Hair Falling, Dandruff, Baldness, Roughness, Dryness and Immature greying HERBAL FACIAL Skin care for Pimples, blackheads, Freckles, Large pores, wrinkles removal, whiteners, Sun Burns, Dark circles under e... yes, Black patches on face, dark completion, Fairness treatment and under arms and Neck. Naturopathic Treatment for Different Diseases: Depression, Infertility, Obesity, Menstrual disorders, BP, Head ache, Hyper Tension, Diabetes, Cardiac Problems, Asthma and Allergic Conditions, Arthritis (Rheumatism), Hyperacidity, Low Backache, Spondylites, Constipation, Common Cold( Fever), Piles, Impotency, Mouth Ulcers ( Appetite), Sinusitis, Digestive disorders .+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 08:30 AM To 08:30 PM ) Open Now
About Us Dr Kanaka's International Academy for Professional Beauty & SPA Therapy is an ISO 9001:2008 certified organization. More than two decades in Beauty industry, Our first beauty clinic was set up in 1991. Our Shahnaz training center is located at T B road Kokkalai, Thrissur. In 2005 we opened a beauty clinic - Bonita Natur... e’s Herbal Clinic at City Centre, Thrissur. The same year we also started another clinic at City Center exclusively for Hair treatments. 2010 witnessed yet another expansion when we opened our Spa and beauty clinic at City Center. We have over 45 professional beauty therapists and more than 50000 students who has completed various diploma and PG diploma courses from our beauty academy. Your comfort is our pride. Dr.Kanaka Prathap is a well known Trichonologist and beauty consultant. She studi+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 06:30 PM ) Open Now
Beauty lies in what we portray and how we project ourself. We introduce Professional care for your beauty and has established wide experience and support for the past 20 years with utmost sincerity, dedication and hard work. At the Love Dale Beauty Parlour we pride our selves on being the best from the latest beauty equipment and beauty t... reatment to highly trained persons. Above all we are running an exclusive Stitching centre for ladies too. Catering to all classes of customers, Love Dale provides the best, contemporary designs at the most reasonable rates. Starting from Wedding Blouses, Salwars, Frocks, Gowns to even Lachas & Designer Churidars they stitch all kinds of clothes for women. If you are looking for that ideal dress that fits you perfectly, your wait is over. Count on Love Dale to give you the best! All serv+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Open Now
Herbal Beauty Parllour & Tailoring Beauty Parlours Beauty Spas Women Beauty Parlours Beauty Parlours For Hair Straightening Bridal Makeup Artists Beauty Parlours For Hair Smoothening Beauty Parlours For Bridal At Home Beauty Parlour Classes Makeup Artists Aesthetic Dermatology Doctors Beauty Parlours For Pedicure Beauty Pa... rlours For Facial Beauty Parlours For Nail Extension Beauty Parlours For Waxing Beauty Parlour Classes For Make UP Women Beauty Parlours (Economy) Tailoring-Womens. Car Decoration Latest Hair Cuts Skin & Hair Treatment Ear Piercing Nose Piercing Palunni Removal Treatment. Stitching center+ More

Kalpana Beauty Parlour Pallimukku, Ernakulam
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Kalpana group of Beauty salons and Spas comprise of some of the most-well-distinguished wellness parlours in India. With a rich history spanning more than four decades and flourishing under the guidance of our founder, Smt. Elizabeth Chacko, we at Kalpana, cater premium beauty care and wellness treatments for both women as well as men at ... affordable rates. Kalpana when it opened became the first of its kind beauty salon in Kochi The first to impart Hands-on training for girls from lower sections of the society taking them under her wing, training them for free and turning them into beauticians and hair stylists of great caliber. The first to bring Chinese hairdressers who were widely regarded as the best in hairstyling to the Indian beauty shore. The first in Kochi to offer complete wedding packages for brides, makeup and d+ More

Sebolin Peroor, Kottayam
Priority
Sebolin Glycerine Body Lotion ,Glycerine moisturizes. Dimethicone retains Sebum and keeps moisture in, leaving skin hydrated for longer. Other natural oils, Aloe vera and Coco butter help reduce skin ageing and make the skin smooth. Safe and suitable for all skin types. Ingredients: Glycerine, Dimethicone, Almond Oil, Wheat Germ Oil, Grap... e Extract, Aloe vera Extract, Vitamin-E, Lanolin Anhydrous, Cocoa Butter, Light Liquid Paraffin Oil, Glycerol Monostearate, Emulsifying Wax, Cetyl Alcohol, Sodium Lauryl Sulphate Powder, About Sebolin : Sebolin is a Brand Manufactured by Crown Products, which is a leading skin care company best known for their product- Sebolin. It is a perfect solution for dry skin and loss of natural oilness. Our beauty product help you enjoy the art of looking great and feeling confident about yourself. Sebol+ More

Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Pathanamthitta. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establish... ment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that + More

Faze saloon Feroke, Calicut
Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may+ More

Today ( 10:00 AM To 07:00 PM ) Open Now
Premium women's only beauty salon at Kakkanad, Kochi. Aloe Vera Beauty Lounge (Beauty Salon, Spa, Ayurveda Health) offers the finest beauty and hair services, rejuvenating ayurveda treatments and best selection of beauty parlour products. When you want to get your very best, trust us to take care of all your beauty and health needs.

IMPRESS BEAUTY PARLOUR Peroorkada, Trivandrum
Basic
Today ( 09:30 AM To 06:30 PM ) Open Now
We offer skin and hair beauty services at a very nominal price at peroorkada in Trivandrum, Kerala. We are located very close to Peroorkada junction on the Peroorkada Nedumagad Road. We have qualified beauticians with lots of happy and satisfied customers.

Miya Beauty Parlour Ernakulam Town, Ernakulam
Basic
1.Hair cutting for Ladies & Gents 2. Beauty care 3. Beauty Parlour 4. Facial treatment

Basic
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kannur. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment gar... ner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may + More

This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kannur. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment gar... ner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may + More

Basic
Today ( 10:00 AM To 05:00 PM ) Open Now
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kollam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment gar... ner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you may + More

Best Cutz Salon Medical College, Trivandrum
Basic
Today ( 09:30 AM To 05:30 PM ) Open Now
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Trivandrum. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment... garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you + More

Hair Treatment Clinics Hair Transplant Clinics Ayurvedic clinics for Hair Treatment Hair Care Product Dealers Laser hair Treatment Clinics

Fulfil your deeply held beauty wishes in the best beauty parlours

If you are looking for ways to rejuvenate yourself from the stresses and strain of daily life, there’s good news. The professional men and women beauty parlours offer personalised beauty treatments that will help you help you fulfil your beauty whims and wishes. These modern beauty parlours offers you a great range of services including manicure and pedicure, variety of facials, eyebrow threading, eyelash tinting, hairstyling, skincare treatment and others to keep your body look beautiful and healthy.

Pamper yourself, get a makeover, get your new hairdo or give your body a break from the toxic city environment at some of best beauty salons. With our comprehensive list of beauty parlours and salons , it’s no more difficult to find the right place to groom and rejuvenate yourself.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What are the services provided by beauty parlours ?

The beauty parlours offers a wide range of beauty treatments and services to enhance your beauty covering your hairstyling and maintenance, skincare services like manicure and pedicure, facial treatments, acne treatments, waxing and much more. Also make-up services for special occasions like bridal make-up are also provided in special packages and individual services.

2. Do these beauty salons accept card, UPI payment and other payment modes?

Usually payments are acknowledged in different payment modes like card and app-based payments apart from cash in most of these professional beauty salons to add more convenience for their customers. But it depends on the individual service providers to suit their business requirements.

3. Do these treatments adversely affect my health?

The professional beauty specialists can give suggestions from the diverse deal of treatments available as to which one will suit your skin type and physique making use of their experience and expertise. With the help of latest technologies, methods and product they will be able to provide you healthy and relaxing treatments for a beautiful appearance.

4. Do they cater to men also?

Yes, there are beauty parlours which offer unisex treatments for both male and female clients and exclusive male-grooming salons . You can choose from our wide list of beauty parlours that specialises in the great taboo of male beauty.

5. How do I choose the right hair treatment for me?

Most of the hair stylists and beauticians offer complimentary consultations who can recommend you the treatments to fit your wants and needs. The commonly offered hair treatments are straightening, smoothening and re-bonding.