ആഷിയാന പൌൾട്രി ഫാം

puthenparambil house, chengannur, Chengannur, Alleppey - 689624

|

About ആഷിയാന പൌൾട്രി ഫാം

60 ദിവസങ്ങൾ പ്രായമുള്ള നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടും .മുട്ട കോഴി (ഗ്രാമ ശ്രീ, ഗ്രാമ പ്രിയ,ഗിരിരാജൻ,BB380)
മുതലായവ

Posted By : abhilash

To send an enquiry to ആഷിയാന പൌൾട്രി ഫാം

Click Here

To post a review of ആഷിയാന പൌൾട്രി ഫാം

Click Here

Recommended Similar Businesses

Pattanakkad, Alleppey

  •  

View
View in Map

Get this address as SMS, Send SMS ZQ4FSJ to 7732033330

Quickerala mobile app

A smarter way to search for the local business.

Quickerala iOS mobile app Quickerala Android mobile app
Quickerala mobile app

Find STD & PIN code

More

SMS Search

Send an SMS & get the result eg: “software Development Kochi”

to 7732033330